Høringer

Personskadeforbundet LTN er høringsinstans på temaer innen helse,jus, trafikksikkerhet, organisasjonsliv med mer. Vi legger ut høringssvarene våre på denne siden så dere kan lese mer om hva Personskadeforbundet LTN mener.

2023

Justis- og beredskapsdepartemenet, april 2023: Høringsuttalelse – Forslag til endring i forskrift om trafikktrygd

Statens Vegvesen, april 2023: Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om bruk av bilbelte mv.

Helse- og omsorgsdepartementet, mars 2023: Høringssvar – Endringer i Helse- og omsorgtjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven – Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem m.v.

2022

Samferdselsdepartementet, desember 2022: Høringsuttalelse – Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Helse- og omsorgsdepartementet, juni 2022: Høringsuttalelse NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt

Statens vegvesen, juni 2022: Høringsuttalelse – Forslag til endring av veitrafikklovens § 23 og endring av forskrift om bruk av kjøretøy

Statens vegvesen, mars 2022: Høringsuttalelse – Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Statens vegvesen, mars 2022: Høringsuttalelse – Forslag til endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister

Samferdselsdepartementet, mars 2022: Høringsuttalelse om endring i veitrafikkloven – Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv.

Justis- og beredskapsdepartementet, januar 2022: Personskadeforbundet LTN_Høringsuttalelse Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

2021

Justiskomiteen, november 2021: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2022

Helse- og omsorgsdepartementet, oktober 2021: Høringsuttalelse – Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker. Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Statens Vegvesen, februar 2021: Høringsuttalelse – Forslag til regelendringer i regelverket for små elektriske kjøretøy

2020

Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2020: Høringsuttalelse – Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Stortingets Justiskomite, november 2020: Høringsuttalelse om Politimeldingen – et politi for fremtiden

Transport- og kommunikasjonskomiteen, oktober 2020: Høringsnotat til statsbudsjett 2021

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2020: Høringsnotat til statsbudsjett 2021

Arbeids- og sosialkomiteen, oktober 2020: Høringsnotat til statsbudsjett 2021

Justis- og beredskapsdepartementet, september 2020: Høringssvar om Forslag til endring i politiloven – erstatning for skader under politioperativ trening

Statens Vegvesen, september 2020: Høring om forslag til endring i Førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften samt tilleggshøring

Helse- og omsorgsdepartementet, mai 2020: Høringssvar om Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Arbeid- og sosialdepartementet, april 2020: Høringuttalelse om Midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven som følge av covid-19-pandemien

Arbeid- og sosialdepartementet, apirl 2020: Høringsuttalelse om Forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse med Covid- 19

Utdanning- og forskningskomiteen, januar 2020: Tidlig innsats

2019

Finansdepartementet, desember 2019: Høringsuttalelse om Krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren

Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2019: Høringssvar om Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet, oktober 2019: Høringssvar om Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år

Transport- og kommunikasjonskomiteen, oktober 2019: Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Arbeids- og sosialkomiteen, oktober 2019: Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Justiskomiteen, oktober 2019: Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Utdannings- og forskningskomiteen, oktober 2019: Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2019: Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Helse- og omsorgsdepartementet, september 2019: Høring om forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Vegdirektoratet – Trafikant- og kjøretøyavdelingen, februar 2019: Høring om forslag til endring av Førerkortforskriften og Trafikkopplæringsforskriften

Arbeids- og sosialkomiteen, januar 2019: Høringsnotat representantforslag 53S – endrede regler etter konkurs i utenlandsk forsikringsselskap.

2018

Justiskomiteen, oktober 2018: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen, oktober 2018: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2019

Finanskomiteen, oktober 2018: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2019

Arbeids- og sosialkomiteen, oktober 2018: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2019

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2018: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2019

Samferdselsdepartementet, september 2018: Høringsuttalelse – Forslag om rettmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet, mai 2018: Innspill til mandat for offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordninger

Justis- og politidepartementet, januar 2018: Høringsuttalelse – Forslag om endringer i Bilansvarsloven

2017

Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2017: Høringsuttalelse – Bedre bistand. Bedre beredskap – Fremtidig organisering av politiets særorganer

Justiskomiteen, oktober 2017: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2018

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2017: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2018

Arbeids- og sosialkomiteen, oktober 2017: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2018

Mai 2017: Kommentarer og innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029, Meld. St. 33

Klima- og miljødepartementet, mars 2017: Høringsuttalelse – Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet, mars 2017: Høringsuttalelse – Skjerpede regler om oppreisningserstatning

Finansdepartementet, mars 2017: Høringsuttalelse – Forslag til endring i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

Samferdselsdepartementet, februar 2017: Høringsuttalelse – Forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Justis- og beredskapsdepartementet, februar 2017: Høringsuttalelse – NOU 2016:9 Rettferdig og forutsigbar – Voldsskadeerstatning

Høringssvar til stortingsmelding 40, januar 2017: Trafikksikkerhetsarbeid – Samordning og organisering

2016

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2016: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2017

Arbeids- og sosialkomiteen, oktober 2016: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2017

Transport- og kommunikasjonskomiteen, oktober 2016: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2017

Justiskomiteen, oktober 2016: Høringsuttalelse til statsbudsjett 2017

Helse- og omsorgsdepartementet, mars 2016: Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

2015

Transport- og kommunikasjonskomiteen, oktober 2015 – Høringsuttalelse til statsbudsjett 2016

Helse- og omsorgkomiteen, oktober 2015 – Høringsuttalelse til statsbudsjett 2016

Justiskomiteen, oktober 2015 – Høringsuttalelse  til statsbudsjett 2016

Arbeids- og sosialkomiteen, oktober 2015 – Høringsuttalelse til statsbudsjett 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen, oktober 2015 – Høringsuttalelse til statsbudsjett 2016

Helse- og omsorgsdepartementet, august 2015: Høringsuttalelse vedrørende endringer i pasientskadeloven og opprettelse av nasjonalt klageorgan

15. mars 2015 – Høringsuttalelse til helsekrav førerkortforskrift

2014

Justiskomiteen, november 2014 – Høringsuttalelse til statsbudjettet 2015

Helse- og omsorgskomiteen, november 2014 – Høringsuttalelse til statsbudsjettet 2015

Klima- og miljødepartementet, september 2014 – Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse vedrørende – Veileder psykososiale tjenester ved kriser, ulykker og katastrofer

 

 

 

Sideoversikt