– Barn taper fortsatt

Seniorrådgiver og assisterende generalsekretær Per Oretorp noterer seg at det tatt høyde for økte utbetalinger fra staten i forbindelse med endringer av voldsoffererstatningsloven. Oretorp er imidlertid ikke fornøyd etter å ha sett nærmere på statsbudsjettet for 2013.

– Endringene vil ikke komme barn til gode ettersom urimelighetene i skadeserstatningslovens §3-2 a fortsatt ligger fast. Vi har både i muntlige høringer og i brev til departementet prøvd å gjøre oppmerksom på dette og har også krevd at lovendringer gjeldende barns rett til erstatning gis tilbakevirkende kraft. Dette kravet vil opprettholdes. Det vil bli fokusert på denne tematikken i forbindelse med budsjetthøringene, sier Oretorp.

Seniorrådgiveren viser til uttalelsen i budsjettet:- Vi noterer oss at regjeringen i statsbudsjettet uttaler at;  Virkningen av terrorangrepene 22. juli 2011 avdekket behov for enkelte lovendringer. For å unngå at reglene i voldsoffererstatningsloven ville gi urimelige utslag og for å sikre en tilfredsstillende behandling av kravene i forvaltningsapparatet, la Justis- og beredskapsdepartementet 17. februar 2012 frem Prop. 65 L (2011-2012). Endringene trådte i kraft 30. mars 2012. Den øvre grensen for voldsoffererstatning ble hevet fra 40 G til 60 G. I tillegg ble det gitt hjemmel for å fravike den øvre grensen i særlige tilfeller. Kretsen av dem som kan få voldsoffererstatning ble utvidet, slik at personer som har bistått ofre også vil kunne få erstatning etter loven. Endringene fikk virkning for alle erstatningskrav etter voldshandlinger skjedd 1. januar 2011 eller senere.

Personskadeforbundet LTN har lenge kjempet for en lovendring i voldsoffererstatningsloven. Forbundet ber nå om å bli hørt:

– Uttalelsene i forbindelse med statsbudsjettet bekrefter at det skulle til en nasjonal katastrofe for at lovgiver skulle forstå hva Personskadeforbundet ved flerfoldige anledninger har fremført muntlig og skriftlig langt før 22.juli 2011. Så sent høsten 2010 krevde vi i muntlig høring i Justiskomiteen endring av voldsoffererstatningsloven på mange av de punkter som omsider ble forandret. Vi håper at departement og storting nå blir flinkere til å høre på dem som har både erfaring og kompetanse, sier Per Oretorp.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann