Silkoset og Oretorp møtte Justiskomiteen

Leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset og seniorrådgiver/assisterende generalsekretær Per Oretorp har vært i høring på Stortinget. Justiskomiteen fikk igjen høre forbundets syn på taket som er satt på voldsoffererstatningen og hvordan forbundet mener dette vil ramme enkelte ofre.

 

Per Oretorp startet høringen med å rose politikerne for å ha høynet statens maksgrensen for erstatningsansvar fra 40G til 60G.

– Det nye taket vil i all hovedsak favne det store flertallet av saker, men vi ser samtidig at i noen saker vil voldsofferet ikke oppnå full erstatning. Dette har vi påpekt en rekke ganger. Allerede i 1992 viste vi til gjeldende regler ved utmåling av erstatning til barn, som gir urimelige utslag, sa Oretorp og ba om at bevilgningene knyttet til budsjettforslaget som omhandler voldsoffererstatningsutbetalinger, blir høynet.

For å synliggjøre forbundets innvendinger, la Silkoset og Oretorp frem et eksempel på hvor urimelig loven kan slå ut. Eksemplet som ble lagt frem er basert på 50 prosent medisinsk invaliditet og en årsinntekt på 400 000 kroner. Er barnet 15 år på skadetidspunktet så får barnet standard barneerstatning, fremtidig inntektstap samt menerstatning. Erstatningen blir da på omlag 1,6 millioner kroner. En 16-åring vil få en individuell utmåling, og det legges til fremtidig inntektstap og menerstatning. 16-åringen vil få en erstatning på om lag 3,8 millioner kroner.

– Dette er høyst urimelig. Tapet er likt i begge saker men utmålingen blir forskjellig. Her skal det også bemerkes at selv om man skulle utmålt erstatningen til 15-åringen individuelt, så hadde det likevel ikke blitt utbetalt mer enn 3,3 mill på grunn av 40G-taket, sier de to.

Personskadeforbundet LTN ber om at lovendringene kommer så raskt som mulig. Forbundet mener også lovendringen, på lik linje med endringene i Voldsoffererstatningsloven, må gis tilbakevirkende kraft:

– Hvis man ikke tar tak i dette vil alle barn som blir skadet de neste tre-fire årene få vesentlig mindre erstatning enn andre og dermed et dårligere fundament for sitt liv som funksjonshemmet. Vi ber om at det blir gjort allerede i kommende budsjettår, var Oretorps klare melding til Justiskomiteen.

Oretorp trakk også frem grupper av barn dette kan ha stor betydning for.

– Dagens lov kan eksempelvis få konsekvenser for barn som får vaksinasjonsskader og barn som oppholdt seg på Utøya under massakren, sa Oretorp.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann