Travelt mellom høringene

 

Forbundets ansatte og øverste tillitsvalgte har hatt to travle uker med høringer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                             – Hyggelig at komiteens medlemmer stiller spørsmål og kommer med innspill på det vi legger frem, sier rådgiver Birte Sand Rismyhr som var i høring i Arbeids- og Sosialkomiteen sammen med generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Dahl-Hilstad og Sand Rismyhr tok opp flere problemstillinger knyttet til Nav, arbeidsavsklaringspenger, sykepenger og omsorgs- og pleiepenger under møtet med Arbeids- og sosialkomiteen. Nav har også vært et sentralt tema:

– Etter en skade må man forholde seg til et helt nytt sett problemstillinger, og Nav er en stor del av dette. Vi registrerer at man på noen hold nå begynner å ”friskmelde” Nav etter problemene knyttet til reformen. Dessverre opplever vi at et helt nytt sett med utfordringer og problemer kommer til syne nå. Arbeidsavklaringspengene ble innført i 2010, og prosessen var forvirrende for brukerne. Dessverre ser vi også at prosessen har vært forvirrende for saksbehandlere i systemet. Vi ser nå at de første som har hatt overgangsordninger kommer ut med helt forskjellige resultater alt etter hvilke vedtak som er gjort, sa Sand Rismyhr til en lydhør komitè.

Personskadeforbundet LTN har påpekt at dette i særlig grad har gjort seg gjeldende for de som tidligere hadde ytelsen tidsbegrenset uførestønad. Komiteen fikk høre at enkeltmennesker nå må gjennom hele prosessen med utredning og arbeidsutprøvning på nytt etter at arbeidsavklaringspengene trådte i kraft, uavhengig av tidligere prosesser.

– Vi opplever også at brukere som har hatt en lavere prosentandel tidsbegrenset uførestønad har blitt overført til 100 prosent arbeidsavklaringspenger uten å bli informert om dette. Dette skaper problemer i forhold til eventuelle arbeidsforhold. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved den relativt store avgangen til uførestønad, og om dette er en ”enkel” måte å rydde opp i overgangsproblemene, sa de to under høringen og ba om at bevilgningene til arbeidsavklaringspenger ikke blir mindre, men at det tilføres friske midler til å rydde opp i problemene som kommer til å manifestere seg etter som overgangsvedtakene går ut.

Sand Rismyhr påpekte også at forbundet opplever at flere med erklæringer fra spesialisthelsetjenesten om pleie- eller opplæringspenger får avslag fra Nav, der Nav overprøver disse erklæringene.

Generalsekretæren har også vært i høring i Helse- og omsorgskomiteen og da var leder i forbundet, Kjell Silkoset med. De to satte fokus på habilitering og rehabilitering og la ikke skjul på skuffelsen over at det er for lite penger satt av på 2013-budsjettet:

Dette skuffer oss år på år, særlig fordi god rehabilitering er god økonomi. Etter en skade er det svært viktig å komme i gang med opptrening så fort som mulig for at man skal få et så høyt funksjonsnivå som mulig. Vi blir jevnlig kontaktet av fortvilte pårørende som opplever at skadde mennesker blir sendt til sykehjem eller lokalsykehus og går glipp av den verdifulle rehabiliteringstiden. Med økt kapasitet til rehabilitering vil brukerne få et riktig tilbud tidligere, noe som igjen vil gi et høyere funksjonsnivå, forklarte Dahl-Hilstad.

Også bekymringer knyttet til samhandlingsreformen ble tatt opp.

– Samhandlingsreformen har nå gått inn i sitt første år, og vi er bekymret for gjennomføringen. Vi stiller oss bak FFOs bekymring i forhold til hvor mye midler som egentlig overføres til kommunen. Det oppleves fortsatt som en forebyggingsreform, og det er nødvendig for oss å påpeke at rehabilitering er også god forebygging og at blant våre medlemmer er det mang som opplever unødige følgelidelser på grunn av for dårlig eller manglende oppfølging i kommunen. Det er fortsatt slik at de fleste føler seg godt ivaretatt innenfor spesialisthelsetjenesten, men overføringen til kommunene oppleves for mange som fritt fall. For at kommunen skal klare dette ansvaret, er vi avhengig av at det bevilges penger til å lage gode rutiner for overføring, ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og opplæring i kommuner, var budskapet til komiteen.

Dahl-Hilstad ga også sterke signaler til komiteen om at satsningen på koordinerende enhet og individuell plan oppleves fortsatt som for dårlig, og kunnskapen rundt hva en individuell plan egentlig er og hva den er verktøy for mangler mange steder.

– Våre medlemmer viser oss ofte en ren pleie- og omsorgsplan, det er ikke bare det en individuell plan skal inneholde. Det er tydelig at kunnskapen fortsatt ikke er god nok, noe som er ille så mange år etter at det ble innført, sa hun.

Forbundets representanter påpekte også at det fortsatt ikke settes av penger til rehabilitering av barn. Helseinstitusjoner som rehabiliterer barn etter traumatiske hodeskader taper penger på dette. Barn i sykehus har rettigheter som ikke voksne har, for eksempel i forhold til hjemreise for pårørende. Dette får ikke sykehuset penger til og må ta av eget budsjett fordi det ikke finnes vilje til å se at barn med livet foran seg trenger spesialisert rehabilitering.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann