Høyre støtter wirerekkverk

Høyres Øyvind Halleraker mener politikerne bør gi grønt lys for wirerekkverk. Dette kom frem under debatten etter interpellasjonen han la frem i Stortinget denne uka.

– Å installere enkle midtrekksverksløsninger, for eksempel wire på de mest utsatte riks- og fylkesveier, kan være et svært virkningsfullt, hurtig og kostnadseffektivt sikringstiltak, slo han fast.

Høyres Øyvind Halleraker mener politikerne må se på bruk av wirerekkverk i kampen mot trafikkdøden.

Personskadeforbundet LTN har i en årrekke krevd at forbundet mot wirerekkverk oppheves. Dette har enkelte partier merket seg og Høyre støtter at forbudet opphøres. Halleraker satt opptatt i møter og var ikke tilgjengelig for å kommentere saken i dag, men politisk rådgiver Benedicte Økland ga denne kommentaren på vår henvendelse:

– Høyre har merket seg kravet fra Personskadeforbundet. Vi mener det bør være lov å sette opp denne type rekkeverk der det er hensiktsmessig.

Seniorrådgiver i forbundet og motorsyklist, Per Oretorp, er glad for støtten og at problemstillingen blir tatt opp. Svensk forskning viser at wirerekkverk redder liv. Dette er vel dokumentert og har vært en av Oretorps hjertesaker i en årrekke.

– Vi har sendt ut en pressemelding der vi oppfordrer politikerne om å fjerne forbudet som dreper. Allerede høsten 2009 la vi frem for Stortinget vitenskaplig forskning som viser at wirerekkverk som midtdeler reduserer dødsrisikoen på de veier som er utstyrt med slik midtdeler. Forskningen viser at dødsrisikoen blir vesentlig redusert.  Denne formen for midtrekkverk er mulig å montere på veier der andre tradisjonelle midtrekkverk ikke lar seg montere på grunn av for liten veibredde. Statens vegvesen har hatt spørsmålet om heving av forbudet ute på høring og en stor majoritet av høringsinstansene er positive til å fjerne forbudet, sier Oretorp.

Personskadeforbundet sier også at å heve forbudet vil medføre at veibygger får lov å bruke alle tilgjengelig midler for å bygge så sikker vei som mulig, til så lav kost som mulig og derved redde så mange liv som mulig.

– Vi vil fortsette å bidra til å skape gode holdninger hos trafikanter, men vi forventer at også at regjering og Storting tar sitt ansvar og fjerner et forbud som forhindrer oss å redde så mange liv som mulig. Vi er derfor glad for at representanten Halleraker tok opp denne problemstillingen, sier Oretorp og legger til at han er svært tilfreds med at flere og flere trafikksikkerhetsorganisasjoner nå slutter opp om forbundets krav fra 2009.

Sideoversikt