Samferdselsministeren Marit Arnstad vil ikke la vegdirektoratet bygge møtefri vei – Opprettholder forbud mot livreddende rekkverk.

– Opprettholder forbud mot livreddende rekkverk.

Samferdselsministeren legger følelser til grunn istedenfor fakta når man nå opprettholder forbudet mot å bruke wirerekkverk som midtdelere. Oppsiktsvekkende, trist og skremmende sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN og selv motorsyklist. Personskadeforbundet krevde høsten 2009 at forbudet ble fjernet med bakgrunn i erfaringene fra Sverige der denne type midtdeler bidrar til at det kan bygges møtefri vei i en helt annen omfatning ebb hva som er tilfelle i Norge.

Samferdselsministeren ønsker ikke å gi Vegdirektoratet lov til å bruke verktøy som ville gitt mulighet til å bygge møtefri vei i en langt større utstrekning enn hva som i dag er tilfelle. Departementets beslutning er uforståelig, fullstendig urimelig og uten vitenskapelig forankring mener Oretorp, som legger til at vedtaket departementet nå har fattet medfører at dødsulykker som kunne vært unngått nå vil fortsette å skje på veier som ikke blir sikret med annet en gul maling. Det er skremmende og frustrerende at vedlikeholdskostnader brukes foran hensynet til trafikanters liv og helse. At wirerekkverks ettergivende egenskaper også medfører reduserte skadekrefter på de mennesker som sitter i kjøretøyene synes departementet fullstendig å se bort fra. I det tilfelle slik departementet hevder at vedlikeholdskostnadene skulle øke noe ved heving av wirerekkverksforbudet, så kan det likevel ikke være tvil om at disse kostnader er langt lavere en de samfunnsøkonomiske besparingene som følge av redusert antall drepte og hardt skadde.

Samtidig kan man tolke departementets brev til vegdirektoratet som en erkjennelse av at wirerekkverk ikke er noe farligere enn andre midtdelere, ettersom rekkverkets eventuelle negative egenskaper ikke kommenteres. Derimot bruker man som et argument at motorsyklister føler seg utrygge med wirerekkverk, og viser til at det forelå en tverrpolitisk konsensus i 2006, og det mener Oretorp gir alvorlig grunn til bekymring. «Hvis trafikksikkerhet og trafikksikkerhetstiltak skal baseres på forforståelser og myter, og ikke på vitenskaplige fakte og kunnskap så vil liv gå tapt i ulykker som vi ellers hadde kunnet forebygge. I 2006 var kunnskapsgrunnlaget et helt annet. Siden 2009 er det blitt lagt frem omfattende vitenskapelig forskning som entydig viser at wirerekkverk ikke er farligere enn andre rekkverk og at denne form for midtdelere i mer enn 20 år har bidratt til å redde liv i Sverige der møtefri 2+1 vei med wire som midtdelere har vist seg å være tilnærmelsesvis like sikre som motorveier, også for oss motorsyklister.

Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Vi trafikanter må ta vårt ansvar for å gjøre trafikken sikker for både oss selv og for medtrafikanter. Men vi må også kunne forutsette at våre folkevalgte, regjering og storting, trafikksikkerhetsorganisasjoner og andre trafikksikkerhetsaktører tar sitt ansvar for å tilse at alle til enhver tid effektive og livreddende trafikksikkerhetstiltak blir brukt.

Personskadeforbundet LTN møter hver dag mennesker som for alltid har fått livet forandret etter trafikkulykker. Vi har et eneste hovedmotiv som ligger til grunn for vårt trafikksikkerhetsarbeid  –  Vi ønsker ikke at andre skal behøve oppleve det som våre medlemmer har opplevd, vi ønsker å redde så mange liv som mulig uansett trafikantkategori. Det arbeidet skal vi fortsette og vi skal fortsette å arbeide for forandre regelverk og instrukser slik at veibygger til enhver tid kan bruke alle tilgjengelige og effektive tiltak for å forhindre alvorlige ulykker. Personskadeforbundet LTN vil ikke la politiske egeninteresser gå på akkord med sitt ulykkesforbyggende arbeide generelt og trafikksikkerhetsarbeidet for alle trafikanter spesielt.

Vi håper og tror at en ny regjering og en ny samferdselsminister vil ta et større ansvar for trafikanters liv og helse enn hva Marit Arnstad har gjort.

 

Per Oretorp

Ass. generalsekretær

920 68 901

Sideoversikt