Personskadeforbundet LTN og Facebookgruppen Pasienter vs NPE møter Helseministeren og Justisdepartementet

Pressemelding Oslo 5.aug.2014
Personskadeforbundet LTN og Facebookgruppen Pasienter vs NPE møter Helseministeren og Justisdepartementet onsdag 6.aug.
Hvert år går et stort antall pasienter miste om sin rettferdige erstatning – Pasientskaddes erstatningsrettslige vern er dårligere en for dem som blir skadet i arbeid eller i trafikken
Personskadeforbundet LTN oppfordrer Helseministeren og Justisministeren til å ta initiativ til en fullstendig gjennomgang av hele pasientskadeerstatningsordningen, både det materielle regelverk og ikke minst organisering og rutiner.
Praksis i strid med forvaltningsretten
Etter vår oppfatning bryter Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) forvaltningsrettslige prinsipper da man ikke i tilstrekkelig grad utreder de enkelte saker godt nok før vedtak fattes. Domstolspraksis viser at Pasientskadenemnda har fattet feilaktige avgjørelser i nær en tredjedel av de saker som avgjørs i domstolen.
Rettssikkerhet og erstatningsrettslig vern
Det store flertallet pasienter som har meldt skade til NPE har ikke resurser til selv å tilse at saken blir godt nok utredet, enn mindre resurser til å bringe sin sak innfor domstol. Det innebærer således at svært mange pasienter ikke får den erstatning som de har krav på.
Pasienter som blir påført skade som følge av helsebehandling ytes i dag etter vår oppfatning ikke et tilstrekkelig erstatningsrettslig vern. I flere tilfeller er forvaltningens vedtak i strid med både medisinske spesialisters og den allmenne oppfatning av pasientskadeerstatningsordningens formål.
Etter vår oppfatning har NPE/PSN i dag ikke tilstrekkelige resurser til både å redusere saksbehandlingstiden og i tilstrekkelig grad utrede anmeldte saker for vedtak fattes.
Behov for evaluering og vurdering
Etter vår oppfatning er det både behov og grunnlag for å foreta en evaluering av pasientskadeerstatningsordningen slik den fungerer i dag. Det er behov for å vurdere både rutiner og regelverk, noe som vi også skjønner støttes av sentrale representanter for den nye regjeringen.
Personskadeforbundet LTN sammen med Facebookgruppen Pasienter vs NPE ber at regjeringen foretar en fullstendig gjennomgang av hele ordningen.
Kontaktpersoner
Per Oretorp, ass.generalsekretær Personskadeforbundet LTN, tlf. 920 68 901
Frank Andersen, Fb-gruppen Pasienter vs NPE, tlf. 416 91 741
Astri Marie Hansen, Fb-gruppen Pasienter Vs NPE,tlf: 97 60 23 57

 

Personskadeforbundet LTN Telefon:22 35 71 00 Bankkonto:8101.19.97139
Hausmanns gate 19 ltn-test.local Gavekonto: 8101.28.94341
0182 OSLO Epost: post@ltn.no Org. nr: 960 381 998 MVA

Sideoversikt