Budsjettet er endelig i mål

Ny regjering, og ikke minst nytt statsbudsjett, er endelig i mål. Innholdet er interessant samt gir noen gode føringer. Personskadeforbundet LTN hadde nok håpet på litt mer – men er fornøyde med en bevegelse mot en mer sosial fordeling.

Her er noen av justeringene som er gjort i henhold til Solberg-regjeringens foreslåtte budsjett:

  • Forslaget om å fjerne fribeløpet faller bort. Konkret betyr det at flertallet nå er enige om å reversere Solberg-regjeringens forslag om å kutte friinntekten for uføre. Hipp hurra!
  • Kuttet i barnetillegget for uføre oppheves. Altså beholder man ordningen som før, i motsetning til forslaget fra Solberg-regjeringen.
  • Barn får brillestøtten Det skulle bare mangle!
  • Bostøtte økes. Regjeringen har bedt Stortinget om å innrette endringen i bevilgning til bostøtte slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter får bostøtte samt at bostøtten dekker en større del av boutgiften.
  • Barnetrygden skal heldigvis holdes utenfor beregninger om sosialstønad.
  • Her gjør den nye regjeringen sier de skal gjennomgå regelverket og komme tilbake med et forslag som skal sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet.
  • Det er nå bestemt at det skal gjøres en kartlegging rundt tannhelse for å se på sosiale og geografiske forskjeller i bruk og tilgang, årsaker til forskjeller, forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling. Kartleggingen skal gjøres av et utvalg som skal vurdere hvordan dette påvirker og hvilke synergier det skaper.
  • Regjeringen foreslår å prisvekst-justere rettshjelpssatsen, og dermed øke den til 1 107,- kroner i 2022. Personskadeforbundet LTN konstaterer at regjeringen ikke fant rom for å justere i salærsatsen til et nivå som står i rimelig forhold til generell kostnadsnivået for juridiske tjenester og sakkyndigoppdrag og kostnadsutvikling i samfunnet i øvrig. Vi forventer, og tror, på en vesentlig økning av salærsatsen når regjeringen neste år legger frem sitt første egne forslag til statsbudsjett.
  • Det gjøres dessverre ikke justeringer i inntektsgrensene for fri rettshjelp utover det som ble foreslått av den tidligere regjeringen. Inntektsgrensene justeres fra 246.000,- kr for enslige og 369.000, – kr for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi, til 270.600, – kr respektive 405.900, – kr. Vi forventer at regjeringen i sitt første egne budsjettforslag neste år vil forslå en ytterligere justering – dette er nemlig ikke bra nok.
  • Toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester skal legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Innslagspunktet settes til 1.470.000, – kr. som er en videreføring av tidligere innslagspunkt justert for anslått lønnsvekst i 2021

Sideoversikt