Et vanskelig, men viktig år

Fjoråret ble et annerledes år. Dette kommer også frem i FFOs (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) årsrapport.

Personskadeforbundet LTN er en av mange organisasjoner under FFO. Vi synes årsrapporten oppsummerer også våre erfaringer. Nemlig at folk med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende har hatt det særlig utfordrende under pandemien.

FFOs årsmelding begynner som følger:

2020 har vært et krevende år for oss alle. Men for de FFO representerer, har pandemien vært særlig tung å bære. FFOs viktigste oppgave har vært å samle og synligjøre konsekvensene av pandemien for våre grupper, og bidra til at myndighetene – både nasjonalt og lokalt – innretter sine tiltak slik at skadevirkningene blir minst mulig.

Vi har gjennomført to undersøkelser vedrørende konsekvensene av pandemien, og hatt tett kontakt med våre medlemsorganisasjoner. Vi har også notert oss koronarelaterte henvendelser til FFOs Rettighetssenter. Erfaringer, mangler og behov er formidlet i vår dialog med myndig-hetene. Samtlige norske kommuner har fått tilsendt våre anbefalinger.

De som er rammet av pandemien kan deles i to hovedkategorier: de som er i risikogruppen for alvorlig sykdom og de som er særlig berørt av smitteverntiltakene. Den siste gruppen er stor og sammensatt, og konsekvensene har vært alvorlige: Tapt helse og funksjon som følge av mangel på behandling, terapi og trening, tapt skolegang som følge av bortfall av spesialunder-visning og tilrettelagt undervisning, psykiske belastninger og depresjon som følge av isolasjon og ensomhet. Personer i omsorgsboliger har blitt isolert fra familie og venner som følge av besøksforbud, noe som særlig har rammet utviklingshemmede. Omsorgs- og pleieoppgaver har blitt overlatt til pårørende, og skole- og aktivitetstilbud har falt bort uten at assistansebehovet har blitt kompensert for.

Ved inngangen til 2021 er pandemien ennå ikke over. Vi ser lyset i enden avtunnelen, og har tro på at skolestart 2021 vil kunne markere en pandemifri hverdag. Mye skal tas igjen.

Klikk her og last ned årsmeldinga.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann