NAV inviterer oppstartbedrifter til å levere arbeidsmarkedstiltak

NAV skriver på sine hjemmesider at de søker nye løsninger for å hindre utenforskap blant unge, og inviterer ideelle aktører, oppstartbedrifter og andre til å bli med i konkurransen om å videreutvikle avklaringstiltaket.

I august ble prosjektet «Unge på vei til jobb» lagt ut på doffin.no og startoff.no. Prosjektet er en del av regjeringens StartOff-satsing, og NAVs første innovative anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak.

Argumentene til arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte er som følger:

– Mange unge strever med å få fotfeste i arbeidslivet, og flere står i fare for å havne utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid. Vi ser nå på ulike muligheter i arbeidet med å hjelpe flere av disse menneskene i jobb. Blant annet ønsker vi å finne ut av om det er alternative måter å gjennomføre arbeidsavklaring på, enn de vi benytter oss av i dag.

Vil øke bruken av innovative anskaffelser
Utenforskapsmeldingen (St.Mld 32 (2020-2021) som kom tidligere i år, peker på at det kan være krevende for små aktører, eller aktører med nye ideer, å få innpass på tiltaksfeltet. Det er innholdet i denne meldingen Nav har tatt utgangspunkt i.

Det viser seg nemlig at nye løsninger som kan få flere i jobb eller utdanning, ikke blir prøvd ut.

Målet med økt bruk av innovative anskaffelser på tiltaksområdet, ser NAV på som et ledd i å styrke videreutvikling og fornyelse av virkemidlene.

– Vi er ikke misfornøyde med avklaringstiltaket slik det fungerer i dag, men vi er nysgjerrige på om det kan være andre måter å gjennomføre tiltaket på. Blant annet mener vi det er interessant å undersøke om det er tilnærminger som motiverer arbeidssøkerne til større egeninnsats og som gir mer eller bedre arbeidsutprøving. Dersom vi lykkes med prosjektet, vil vi etterspørre løsningene i senere, regionale anskaffelser, sier Holte.

Heier på nytenking
Personskadeforbundet LTN er glade for at NAV har grepet fatt i Utenforskapsmeldingen og at de tenker nytt rundt tiltaksfeltet. Vi synes imidlertid uttalelsen til direktør Holter er merkelig. «Vi er ikke misfornøyde med avklaringstiltaket slik det fungerer, men vi er nysgjerrige på om det kan være andre måter å gjennomføre tiltaket på».

Forbundet håper og tror dette var en uheldig formulering, og at Nav (inkludert direktøren) faktisk ønsker å gjøre det lettere for de som havner i avklaring.

Deltar i StartOff
Prosjektet «Unge på vei til jobb» er ett av flere NAV-prosjekt som anskaffes gjennom StartOff. Et annet prosjekt er «Rekrutteringsløsninger for brukertjenester», som henvender seg til teknologimiljøene, hvor oppdraget er å utvikle bedre brukertestverktøy.

– For at vi i NAV skal kunne utvikle stadig bedre tjenester, trenger vi nytenkningen og innovasjonskraften som er i oppstartbedrifter, eller hos andre, mindre aktører. Dette gjelder hele offentlig sektor, og ofte har vi også sammenfallende utfordringer. Hvis vi klarer å finne nye løsninger gjennom slike prosjekter, for eksempel teknologiske løsninger eller bedre prosesser, vil de ikke bare komme NAVs brukere til gode, men alle som trenger den type løsninger, sier Holte.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN synes det er positivt at NAV tenker nytt og innovativt.

-Det skjer svært mye innenfor teknologi som kan utvikles for eksempel som brukerverktøy. Vi gleder oss til å se hvilke nyvinninger dette vil føre til, sier hun.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann