Ny regjering, hva har Arbeiderpartiet egentlig lovet oss?

Vi våknet opp i dag til meldinger om at vi får ny regjering og ny statsminister, la oss ta en titt på hva de har lovet oss gjennom valgkampen og hva dette kan bety for oss. Men husk på at det statsbudsjettet som vedtar i oktober er laget av forrige regjering, så det tar litt tid å se resultater. I mellomtiden må vi holde trykket oppe i forhold til hva de har lovet oss! Denne saken er litt lang, men vi har rett og slett kopiert inn de aktuelle punktene fra partiprogrammet til Arbeiderpartiet, samt en kort kommentar fra oss, så du kan scrolle nedover og finne det som interesserer deg.

Arbeid, NAV og pensjon

Punktene under er i tråd med det vi har etterlyst, nemlig at man må ha en reell mulighet til arbeidsavklaring, skape rammer som legger til rette for en reell arbeidsavklaring og et arbeidsliv som også inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeid

 • Sikre bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av kompetansetiltak ved arbeidsavklaring, slik at flere kommer tilbake i arbeid
 • Hindre at stadig flere ungdom og unge voksne faller på utsiden av skole og arbeid ved å sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, NAV og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet og mestring.
 • Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid, som gradert uføretrygd og lønnstilskudd.
 • Øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser, kvalifiseringsprogrammet og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Plasser for mennesker med funksjonsnedsettelser skal prioriteres.
 • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sykepenger

 • Utrede en lengre sykepengeperiode enn i dag i tilfeller der det er svært gode muligheter for å komme tilbake til opprinnelig arbeidsgiver.
 • Prøve ut en ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto, som gjør det mulig å være sykemeldt lenger ved gradert sykemelding.

Arbeidsavklaringspenger

 • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd slik at de som kan jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid. NAV skal ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader skal dekkes og ordningen innfases og starte med de unge.
 • Sikre at personer ikke faller ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger fordi de ikke er avklart innen AAP-perioden er utløpt.
 • Sikre at lengden på ordningen for arbeidsavklaringspenger (AAP) gir reell mulighet for avklaring, og sørge for at nivået på ytelsene er slik at mottakerne kan bruke kreftene på å komme inn i arbeidslivet.

NAV

 • Gjøre NAV mer tilgjengelig både fysisk og digitalt, og styrke førstelinjen i NAV slik at den enkelte saksbehandler bedre kan iverksette tiltak basert på brukerens behov
 • Sørge for en bedre samordning mellom NAVs ulike oppdrag som arbeidsformilder, trygdeytrer og sosialhjelper.

Pensjon

 • Videreføre et skjermingstillegg for uføre som blir alderspensjonister, slik at de skjermes for deler av levealdersjusteringen.

Yrkesskade

Forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring, blant annet ved å arbeide for at belastningsskadene som rammer mange ansatte i helse-, omsorgs- og sosialsektoren, får status som yrkesskader.

Tillitsreform i offentlig sektor

Gjøre tillitsreform til en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021. Reformen skal involvere og forplikte alle deler av offentlig sektor.

 • Ta brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område.
 • Endre tilsynet med offentlige virksomheter med større vekt på læring i tett dialog med ansatte og brukere. Mandatet til Riksrevisjonen og andre kontrollmyndigheter skal endres i tråd med dette.

 Trygg og effektiv transport i hele landet

 • Fortsette arbeidet med en nullvisjon med mål om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.
 • I samarbeid med fylkeskommunene utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og sette fylkeskommunene i stand til å følge denne.
 • Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene
 • Utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle strekninger med høy og middels skredfaktor på riks- og fylkesveinettet som er: – er forpliktende, tidfestet og ambisiøs. – sikrer at prosjekter blir utført sammenhengende og kostnadseffektivt. 34 – prioriterer de mest rasutsatte delene av riks- og fylkesveinettet.
 • Planlegge mer helhetlig når lange riksveistrekninger skal bygges ut og prioritere ferdigstillelse av allerede planlagte strekninger
 • Gjennomføre samfunnsmessig evaluering av fullførte samferdselsprosjekt for å høste kunnskap som styrker fremtidig organisering og gjennomføring av nye prosjekt.
 • Gjøre ordningen med tilrettelagt transport (TT) til en nasjonal tjeneste.
 • Ha strengere rammer for tungtransport på vei og kabotasjekjøring ved å: – stille krav til utenlandske operatører om registrering og betaling av merverdiavgift fra første krone både for lastebil- og busstransport. – øke kontrollvirksomheten til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen. – stille økte krav til utrustning av kjøretøy og kompetanse for sjåfører på vinterføre.

Helse

Samhandlingsreformen har kommet for å bli, det er bra at den tas tak i og ryddes opp i. Vi savner er fokus på rehabilitering, det er for lite og for intetsigende. Her må vi presse på for å få konkrete løfter.

Arbeiderpartiet kaller seg garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste, vi er mest opptatt av at alle som trenger det får et tilbud. De vil også øke grunnfinansieringen, noe som kan være positivt for utsatte grupper som kronikere. Igjen må vi følge med på hvor bevilgningene blir av!

Om sykehus

 • Sørge for at pasienter får god informasjon gjennom hele behandlingen.
 • Sørge for at “beste praksis” blir implementert i pasientbehandling over hele landet, for å fjerne urettferdige forskjeller i kvaliteten på behandling, utredning og oppfølging.

For bedre samhandling og brukermedvirkning

 • Gjennomføre en samhandlingsreform 2.0 og sørge for at krav til kvalitet og frister kobles til hele pasientløpet, ikke bare til tiden pasienter ligger på sykehus.
 • Bedre samhandlingen mellom sykehus og kommunal helsetjeneste til det beste for pasienten.
 • Styrke brukermedvirkningen i pasientbehandlingen, også ved at pasientene gis mulighet for tilbakemelding med vurdering av mottatt behandling.
 • Sette av samhandlingsmidler på sykehusenes budsjetter for å utvikle ulike samhandlingstiltak mellom sykehusene og kommunene i fellesskap.

Ambulanse og distriktsmedisin

 • Forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene.

Habilitering og re-habilitering

 • Styrke helsetilbudet innen muskel- og skjelettlidelser med vekt på forebyggende tiltak, rehabilitering og bedre samordning mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Styrke kommunenes evne til å ivareta rehabilitering og styrke rehabiliteringsfeltet i samarbeid med ideelle organisasjoner.
 • Styrke lærings- og mestringssentrene i sykehusene og vurdere lærings- og mestringsaktiviteter inn i alle pasientforløp.

Ha en offentlig utredning om hverdagshelse og mestring av sykdom

Sideoversikt