Personskadeforbundet LTN støtter advokatforeningens krav om økt salærsats

-Vår støtte til Advokatforeningens krav om å øke salærsatsen handler, til syvende og sist, om rettssikkerhet, sier Per Oretorp. På vegne av Personskadeforbundet LTN har han sendt inn innspill til høring der budskapet er å øke salærsatsen.

Personskadeforbundet LTN gjorde allerede i 2008 våre folkevalgte oppmerksomme på den store forskjellen mellom offentlig salær- og markedssats. Konsekvensene er at spesialister innenfor personskadesaker i mindre grad vil påta seg oppdrag i f. eks pasientskadesaker.

-Det virker som vi har snakket til døve ører, sier Per Oretorp.

-Vi har i lang tid vært vitne til at offentlige salærsatser har blitt lavere og lavere sammenlignet med markedssatsen for sivile personskadesaker, samt at interessen for å ta på seg kompliserte personskadesaker til offentlig sats har blitt redusert tilsvarende.

Rettssikkerhetsmessige konsekvenser

I vår dialog med komiteer og myndigheter har vi gjennom årene vært opptatt av å kommunisere de rettssikkerhetsmessige konsekvensene av en lav offentlig salærsats.

-Det er ikke advokatene sin inntekt vi er bekymret for, men konsekvensene for alle de som trenger en spesialisert og kompetent advokat som på like vilkår kan møte statens resurssterke og spesialiserte representanter, forklarer Oretorp.

Offentlig salærsats er også av betydning for rekruttering av erfarne og kompetente rettsoppnevnte sakkyndige.

-Jo lavere sats, jo mindre blir selvfølgelig interessen av å påta seg slike oppdrag. I personskadesaker er man avhengig av at medisinske forhold blir korrekt belyst av sakkyndige med spesialkompetanse på det i hver sak aktuelle medisinske området. Hvis det ikke lar seg å gjøre vil det ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser, sier Oretorp.

Lagt frem saken for justiskomiteen

I statsbudsjettet for 2022 har avtroppende regjering foreslått å videreføre rettshjelpssatsen på 1085 kroner som så har blitt økt til 1107 i den nye regjeringens reviderte forslag. Det er ikke et bærekraftig nivå.

Personskadeforbundet LTN ser behovet for en økning som en så viktig sak at vi igjen har sendt inn våre synspunkter i høringsbrev til justiskomiteen.

-At personer med pasientskader, trafikkskader, yrkesskader eller voldsskader skal ha en reell mulighet til å få prøvd saken sin for domstol har alltid vært en prinsippsak for forbundet. Ifølge budsjettforslaget fra justisdepartementet er den avgående regjeringen opptatt av at rettssikkerhet innebærer at alle har reelt høve til å forsvare interessene sine overfor styresmaktene og hverandre, fastslår Oretorp.

 Oretorp forklarer at ordningen gjelder advokater som tar oppdrag som faller inn under rettshjelpsordningen, reglene om fri sakførsel og ikke minst advokater som bistår ved utmåling av pasientskadeerstatning, må forholde seg til den offentlige salærsatsen.

-Dette handler altså om rettssikkerhet?

-Rettssikkerhet forutsetter at de som ønsker å få en rettslig prøving av sin sak blir bistått av en advokat med nødvendig kompetanse og erfaring fra det juridiske tema som skal undersøkes. Videre er det en forutsetning at personskadesakers medisinske problemstillinger i domstolsforhandlinger blir belyst av spesialister med riktig realkompetanse. Hvis ikke dette lenger lar seg gjøre har man ikke lenger en reell mulighet til å forsvare sin rett og sine interesser, avslutter Oretorp.

Derfor støtter Personskadeforbundet LTN Advokatforeningens varslete streikeaksjon.

https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2021/oktober/forsvarerne-varsler-streik-for-barekraftig-rettshjelp/

Sideoversikt