Seks av ti forskningssøknader gikk videre

Personskadeforbundet LTN støtter nyvinninger og forskning. Rett og slett fordi kunnskap er det som gjør oss klokere og ikke minst bedre rustet til å gjøre tilbud bedre. Denne uken feirer vi at seks DAM-søknader ble invitert videre til full søknad.

Som interesseorganisasjon driver vi ikke med egen forskning. Derimot er vi en viktig kanal inn mot for eksempel Stiftelsen DAM som flere forskere søker penger fra og som deler ut midler gjennom ideelle organisasjoner.

Personskadeforbundet LTNs rolle er da å opptre som bindeledd mellom forskere og DAM. Premisset er selvsagt at forskningen gagner felt som vi mener er relevante for medlemmene.

Christina Thanger er forbundets prosjektkoordinator mot DAM, noe som innebærer at hun er ansvarlig for å samle inn søknader, vurdere dem etter hvorvidt de er innenfor Stiftelsen DAMs kriterier – og ikke minst om kunnskapsproduksjonen kommer våre medlemmer til gode.

-Det er en interessant del av jobben min, det må jeg innrømme, sier Christina Thanger.

Hun forteller at hun for et par måneder siden sendte inn 10 gode søknader og at hele 6 ble invitert videre til det som omtales som «full søknad».

-Alle søknadene, slik jeg vurderer det, var gode. Det betyr at de i prinsippet kunne gått gjennom. Jeg er uansett svært fornøyd med at hele seks av søknadene fikk tommel opp for å levere inn en mer omfattende søknad, sier Thanger.

Mye forskning på hjernen
Selv om den røde tråden i søknadsbunken er kognitivt svikt, er det bredde i søknadene som går videre. To handler for eksempel om hvordan man kan bruke vitual reality for å bistå mennesker som er rammet av et traume mot hjernen.

-Vi har også et prosjekt som skal forske på sykkelbruk. Altså hvor farlig det egentlig er å sykle, totalt sett. Et annet ser på hjernetrening for barn og unge – og så har vi et viktig arbeid som vil vurdere rehabiliteringstjenester og brukertilfredshet, forklarer Thanger.

-Det var fem, hva er det siste prosjektet?

-Det handler om traumerehabilitering. I skissen forklarer forskeren at vedkommende ønsker å se på brukernes erfaringer og udekkede behov under rehabiliteringen.

Nå krysser Christina Thanger, og resten av Personskadeforbundet LTN, fingrene for at alle seks søknadene får støtte og kan starte opp sin forskning.

Stiftelsen DAM
Det er kun forskningsmidler som er i prosess i denne runden. Søknader som går til andre typer prosjekter operer med andre tidsfrister.

Totalt ble 292 millioner kroner fordelt til prosjekter (inkludert 34 millioner kroner fordelt i administrasjonstillegg til organisasjonene), skriver Stiftelsen DAM på sine hjemmesider.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann