Statsbudsjettet: Endringer som påvirker deg

I dag ble Statsbudsjett for 2022 sluppet. Personskadeforbundet LTN har «skummet innholdet» – og deler noen av punktene som angår oss. Husk foreløpig er bare forslag, send oss gjerne dine tanker!

Endring i hva du kan tjene ved siden av uføretrygd fra NAV

I dag kan du tjene et 0,4G ved siden av uføretrygden. I budsjettet foreslås det at dette fribeløpet erstattes med halvert reduksjon opp til 1,2G. Reduksjonen per i dag er individuell avhengig av hvilken kompensasjonsgrad du har, men tanken om at det skal være enklere å utnytte sin restarbeidsevne er positiv.

Det foreslås at endringene også skal gjelde for de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene og i rammelovene for privat tjenestepensjon. Det foreslås at deltakere i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) fortsatt skal ha et fribeløp på 1 G.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

I 2018 ble regelverket for AAP ordningen endret slik at makstid for ytelsen gikk fra fire til tre år, med mulighet for forlengelse i 2 år. Kriteriene for forlengelsen har vært strenge, faktisk så strenge at veldig få av våre får forlengelse. I budsjettet for 2022 har det kommet forslag om at mottakerne som først etter lang ventetid har begynt med hensiktsmessig behandling eller målretta tiltak skal kunne få forlengelse. Det kan bli gitt unntak selv om ventetiden på behandling og tid som har gått med til utredning hver for seg ikke er å anse som langvarige. Muligheten til forlenget stønadsperiode vil være inntil to år, på linje med gjeldende unntaksregler.

Minste dagsats for tiltakspenger vil gå ned og legge seg på samme sats som minste sats for dagpenger.

Barnekoordinator

Regjeringen vil lovfeste retten til barnekoordinator. «Barnekoordinatoren skal bidra til at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Dette vil forhåpentligvis gjøre hverdagen enklere for disse familiene,» sier Høie. Dette er fulgt opp med en bevilgning på 100 millioner til kommunene.

Rehabilitering/Habilitering

I forslaget som gjelder helse pekes det på at pandemien, herunder smittevernstiltakene, har hatt negative konsekvenser for personer med behov for habilitering og for rehabilitering.

Innen habilitering har dette ført til økt ventetid på diagnostiske utredninger i habiliteringstjenesten og andre tilbud, sosial isolasjon og ensomhet. Innen rehabilitering førte pandemien til at planlagte rehabiliteringsopphold og mestrings- og treningstilbud ble avlyst eller satt på vent. For mange var dette nødvendige tjenester for å kunne gjenvinne og opprettholde funksjon. Dessverre henvises det kun til arbeidet med å få ned sykehuskøer og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Utover dette er det ikke avsatt penger til å ta igjen etterslepet.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann