Vi bistår gjerne inn!

I dag er det på dagen nøyaktig 1 år siden Norge stengte ned. I 365 dager har vi levd under en pandemi, med opp og nedturer – og ikke minst usikkerhet og utsettelser. Dette har påvirket livene våre og psyken vår.

Flere analyser og korte forskningsprosjekter er gjort underveis. Blant annet av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Også FFO og Personskadeforbundet LTN har gjennomført hver sin undersøkelse som sier noe om hvordan mennesker som er rammet av skader eller har nedsatt funksjonsevne har opplevd restriksjoner og usikkerhet.

Forbundets undersøkelse ble gjennomført i september 2020, altså et halvt år inn i pandemien. Den gav oss indikasjoner på tilstanden blant våre, men var og er også et redskap for hvordan vi skal jobbe videre. De viktigste funnene var at halvparten av respondentene opplever redusert livskvalitet, mens 55 prosent forteller at deres behandlingstilbud er utsatt eller avlyst grunnet pandemien. En annen viktig tilbakemelding er at 1 av 3 opplever at deres generelle helsetilstand er redusert.

Svarene i FFOs undersøkelse, som selvsagt er større siden den omfatter alle medlemmene i paraplyen, ligner på forbundets. Den ble publisert i november, altså litt senere inn i pandemien. Reduksjon i livskvalitet og utsatte behandlingstilbud var hovedfunnene.

Trenger enda mer kunnskap
Om vi sammenstiller kunnskapen som er produsert om hvordan pandemien har preget og påvirket vår fysiske og mentale helse – er det ikke tvil om at den har gjort det på en negativ måte. Det er derfor naturlig at vi «gjør opp status» slik at vi vet hvordan folket har det når landet etter hvert skal åpnes opp igjen.

Nå har regjeringen satt ned en ekspertgruppe som skal se på konsekvenser av pandemien. Gruppens mandat er å vurdere livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk i befolkningen, samt vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen.

Gruppen, som er ledet av psykolog Peder Kjøs (bildet) skal også fremme konkrete forslag om hvor innsatsen bør styrkes i helse- og omsorgstjenestene og eventuelt foreslå nye tiltak som ikke er iverksatt. Disse vurderingene skal, ifølge Helsedirektoratets pressemelding, inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye tiltak.

I mandatet står det også at det skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning på konsekvenser pandemien har hatt for befolkningens psykiske helse og rusmiddelbruk, men også innhente erfaringer fra tjenestene, pårørende, brukere og pasienter.

Kort tid – men en begynnelse
Rapporten fra ekspertutvalget skal leveres allerede i april. Litt kort horisont, hevder kritiske røster.

Personskadeforbundet LTN gleder oss til å lese funnene på rapporten og håper den klarer å fange opp alle, også de som opplever seg dobbelt rammet – fordi de gjennom pandemien har opplevd at viktig rehabilitering er blitt utsatt, redusert eller forsvunnet ut.

Vårt innspill til ekspertgruppen er følgende:

Å komme i gang med full kapasitet i helsevesenet er særs viktig, kanskje må man til og med i en periode omprioritere slik at gruppen med nedsatt funksjonsevne blir godt ivaretatt når landet igjen skal åpnes opp igjen.

Dessuten håper vi ekspertene også leser våre undersøkelser, samt tar seg tid til å høre på oss som brukere.

Lykke til!

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann