Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

Sist fredag, den 23. september, lanserte regjeringen ny lov om erstatning til voldsutsatte. Loven, som skal tre i kraft over nyttår, skal ifølge justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom.

Regjeringen mener ordningen vil nå om lag 67 % av voldserstatningssakene og i en pressemelding, publisert på Justis- og beredskapsdepartementet sin hjemmeside, skriver de følgende:

«Målet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen, blant annet med et enkelt og tydelig regelverk, som sikrer at voldsutsatte enklere kan sette seg inn i sine rettigheter og raskt få utbetalt erstatning, når vilkårene for dette er oppfylt».

Den nye loven er basert på alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. I praksis betyr det at som hovedregel skal voldserstatningskrav behandles av domstolene som del av straffesaken.

Trenger mer tid
Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN har fulgt prosessen med utarbeiding av ny lovtekst tett. Forbundet har også levert inn høringsuttalelse.

-Vi er selvsagt glade dersom den nye loven gjør at skadelidte som blir tilkjent voldsoffererstatning ved dom raskere vil få utbetaling. Det vil gi en økonomisk forutsigbarhet for dem det gjelder og forhåpentlig vil det medføre at man raskere vil kunne komme tilbake til et så normalt liv som mulig.

-Samtidig som raskere utbetaling av voldsoffererstatning vil være en fordel for mange, må det ikke gå på akkord med voldsutsattes rettigheter og muligheter til å få full erstatning for sine tap, understreker Oretorp.

Per Oretorp fotografert under et foredrag om erstatningsrett som ble holdt tidligere i år i Vestfold.

Oretorp mener at for de med de alvorligste skadene vil det ofte ikke være mulig å fremme et konkret erstatningskrav allerede i forbindelse med at straffesaken skal behandles.

-I slike saker kan skadelidte bli tvunget til at i stedet forfølge erstatningskravet i en sivilrettslig prosess. Jeg er redd for at vi vil se premature krav bli behandlet ifm med straffesaker og at voldsutsatte vil gå miste om rettmessig erstatning som følge av de krav som må være oppfylt for at man skal få tilleggserstatning dersom det viser seg at tapene er større enn hva som ble lagt til grunn i forbindelse med straffesaksbehandlingen

 

Personskadeforbundet LTN vil, når loven trer i kraft, følge nøye med på hvilke konsekvenser den nye loven vil ha for voldsutsatte.

-Det vi med sikkerhet kan si er at vi har medlemmer som har fått voldsoffererstatning etter den gamle loven, men som ikke ville ha fått det dersom den nye loven hadde gjaldt. Vi kjenner riktig nok ikke til mange slike tilfeller, men det vil selvfølgelig være til liten trøst for dem som etter lovendringen ikke vil få anledning å få erstatning for de tap som de har blitt påført som følge av voldshandlingen.

 

Sideoversikt