Vi håper på et bedre BPA-tilbud!

Er BPA (brukerstyrt personlig assistanse) et medisinsk verktøy eller er det et likestillingsverktøy?

Dette er den mest sentrale problemstillingen i hvordan BPA skal se ut fremover.

 

-Personskadeforbundet LTN mener helt klart at BPA er et likestillingsverktøy, fastslår Birte Sand Rismyhr.

Dette kommuniseres også tydelig inn i form av et høringssvar til et offentlig utvalg som har som oppdrag å forbedre ordningen. Høringen sendes i dag.

Bakgrunn for endringen

BPA er, som mange vet, en ordning som gjør at man som bruker i større grad kan bestemme hvilken assistanse man har nytte av. Navnet på NOUen som utvalget leverte underbygger tanken bak BRA: Selvstyrt er velstyrt.

Selv om BPA har vært i virke noen år, og stadig flere bruker tilbudet, er det tydelig behov for justeringer. Det ble derfor i september 2019 satt ned et regjeringsoppnevnt offentlig utvalg som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

Utvalget leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021.

Av mandatet fremgår det at utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Det ble også presisert at et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

Våre innspill

I samarbeid med svært mange organisasjoner har Personskadeforbundet LTN kommet med mange innspill.

Birte Sand Rismyhr presiserer at vi i stor grad støtter paraplyorganisasjon vår, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),  i denne saken.

Her er de viktigste innspillene:

 1. BPA-ordningen må bygge på kravene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 2. BPA flyttes fra helse- og omsorgstjenesteloven.
 3. BPA skal også hjemles i likestillings- og diskrimineringsloven.
 4. BPA skal være uavhengig av type funksjonsnedsettelse, og kan tildeles alle som har behov for personlig assistanse, enten man er barn med foresatte som leder, leder selv eller sammen med noen.
 5. BPA skal være en egen tjeneste.
 6. Saksbehandlere skal ha kompetanse i likestillingsperspektivene.
 7. Barns selvstendige rett til BPA må bli helt tydelig.
 8. BPA må kunne gis på bakgrunn av barnets assistansebehov.
 9. BPA må kunne gis som avlastningstiltak.
 10. BPA-ordningen må sikre retten til fritt valg av BPA-aktør tilpasset egne behov.
 11. BPA må samordnes og gjelde på alle områder i livet.
 12. Retten til BPA må ikke avgrenses på bakgrunn av alder og timebehov.
 13. Finansieringen må være tydelig. Staten må sikre forutsigbarhet og egenandelskrav må bort.
 14. Ansatte i BPA-ordningen må ha gode og ryddige arbeidsforhold.
 15. Nytt lovverk må ha tydelig krav til at det skal innvilges BPA til personlig assistanse som er nødvendig for å kunne leve og delta i samfunnet med samme valgmuligheter som andre.

 

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, sier hun ønsker en endring i ordningen velkommen og håper brukerorganisasjonene lyttes til.

-Dette er en ordning som er svært viktig og kan gjøre en stor forskjell i livene til folk. Endel av våre medlemmer, slik ordningen er i dag, faller dessverre ut fordi de har for få timer til at det blir en rettighet. Heldigvis har utvalget allerede pekt på dette og sagt de vil endre timekravet, presiserer hun.

Les  høringssvaret her  dersom du er særlig interessert.

 

 

Sideoversikt