Prosjekter

Personskadeforbundet LTN bidrar på forskjellig måte i prosjekter som er viktige for våre medlemmer.Det er både faglige prosjekter innenfor forskjellige områder innen forskning og helse, men også innen trafikksikkerhet og for enkeltmennesker.

Helsedirektoratet

Hjernehjelp og hjernehjelp for barn

Vi fikk midler til to prosjekter fra Helsedirektoratet gjennom det som heter Nevroplan 2015. Midlene har gått til å utvikle nettsider om kognitiv svikt, en for voksne som du kan se på www.hjernehjelp.no og en for barn: barn.hjernehjelp.no. Bakgrunnen for prosjektene er ønsket om å gjøre informasjon om kognitiv svikt lett tilgjengelig. Mange som i dag jobber med eller har en relasjon til mennesker med kognitiv svikt kan ikke nok om temaet. Målet er at de skal kunne gå inn på disse nettsidene og forstå litt mer. Ansvarlig hos Personskadeforbundet LTN er Ingeborg Dahl-Hilstad. Begge sidene er oppdatert i 2019 med oppdatert kunnskap og nye artikkler.

Stiftelsen Dam

Hvert år søker vi prosjekter gjennom Stiftelsen DAM (tidligere ExtraStiftelsen), og siden 1998 har vi fått tildelt mange prosjekter innenfor områdene helse og forskning. En del av disse prosjektene har vært interne prosjekter, der lagene eller sekretariatet har drevet prosjektene. Tidligere var vi kun søkerorganisasjon hos Stiftelsen DAM, men fra og med 2019 er vi også medlem.

Prosjekter som fortsatt er i gang eller nylig avsluttet er:

UNRESTRICTED – utvidet virkelighet i en begrenset verden

Digitaliering av likepersonsarbeid for personser med nedsatt funksjonsevne

Tretthet etter traumatisk hjerneskade

Opplevelse av fatigue, eller en følelse av utmattelse, tretthet og redusert kapasitet for fysisk og mental aktivitet er svært vanlig etter traumatisk hjerneskade (TBI). Fatigue begrenser livsutfoldelse og mottagelighet for rehabilitering. Vedvarende fatigue er vanlig ved en rekke sykdommer og i normalbefolkningen, og fatigue etter TBI bør sannsynligvis forstås som resultat av både generelle risikofaktorer og spesifikke TBI-faktorer. Forståelsen av hvilke mekanismer som bidrar til utviklingen av langvarig fatigue etter TBI er mangelfull, noe som begrenser utvikling av evidensbaserte og individualiserte behandlingstiltak.

Hovedmålet med studien er å bedre forstå hvilke biologiske, kognitive og psykologiske faktorer som er assosiert med vedvarende fatigue etter moderat og alvorlig TBI et halvt og ett år etter skade, samt å utforske generelle og tilstandsspesifikke risikofaktorer for utviklingen av fatigue. Det siste vil gjøres ved å sammenligne variabler som er assosiert med fatigue etter TBI med et ikke-klinisk utvalg av norske tvillinger. TBI-studien vil beskrive forekomst og alvorlighetsgrad av vedvarende fatigue, og utforske hvorvidt det er kliniske subgrupper med ulike mekanismer og forløpsformer. Studien vil dermed legge grunnlag for utvikling av kunnskapsbaserte behandlingstiltak.

Prosjektleder/forsker er Daniel Løke, Sunnaas sykehus.

Milde TBI – kartlegging og terapi

Lette hodeskader (mild TBI) kan hos noen medføre langvarige vansker, som hodepine, svimmelhet, søvnvansker, opplevelse av redusert hukommelse og konsentrasjon mm. Verken årsaken, forekomsten eller den naturlige utviklingen av dette er godt kartlagt, og det finnes ingen etablert behandlingsmetode. I prosjektet vil de studere omfang av langvarige plager etter lett hodeskade og identifisere risikofaktorer. De vil se på hvordan utviklingen av plager er i løpet av ett år etter skaden. De vil også studere sammenhengen mellom avansert hjerneavbilding samt opplevde og målbare vansker med kognitiv kontroll funksjon. De vil også studere om metakognitiv terapi kan være egnet og effektiv behandling for denne pasientgruppen. Styrken i prosjektet er et longitudinelt design, høy deltakelse og standardiserte tidspunkt for oppfølging. Det er unikt at en så stor studie har MR innen 72 timer og nevropsykologisk testing av så mange deltakere. Dermed vil prosjektet bidra til sikrere kunnskap om forekomst av og risikofaktorer for langvarige vansker etter lette hodeskader. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvorvidt metakognitiv terapi kan være nyttig for denne pasientgruppen. Prosjektleder Migle Karaliute, St. Olavs hospital/NTNU.

Familiesentrert rehabilitering etter TBI

Traumatisk hjerneskade (TBI) er ikke bare et problem for den skadete personen, men også for den skaddes familie. Nasjonalt og internasjonalt er det mangel på studier som tester effekten av en familiesentrert rehabiliteringsintervensjon etter TBI på mestring, funksjon og livskvalitet. Prosjektets målsetting er å studere effekten av hvorvidt en intervensjon i primærhelsetjenesten med en tverrfaglig teoretisk basert familiesentret tilnærming gir bedre familiedynamikk og funksjon, inkludert mestringstro og helserelatert livskvalitet, og redusert omsorgsbelastning for pårørende, sammenlignet med kontrollgruppe med standard rehabilitering supplert med én psykoedukativ undervisningssesjon for pårørende. Studien er unik og vil gi ny kunnskap om å bedre familiefunksjon og redusere pårørendes belastning etter TBI. Den kan føre til endring fra et individuelt fokus til en økologisk tilnærming til familiesystemet, og kan styrke (empower) pårørende som uformelle omsorgsgivere. Studien vil kunne bidra til å endre dagens helsetjenester til personer med TBI og dere pårørende, og bedre den generelle kvaliteten på formell og uformell omsorg og tjenester etter TBI. Prosjektleder Mari Storli Rasmussen, Oslo Universitetssykehus HF

 

Hvis du er interessert i hvilke andre prosjekter vi har gjennomført gjennom Stiftelsen Dam, så gå inn på nettsidene til stiftelsen på www.dam.no og søk i prosjektbiblioteket. Velg Personskadeforbundet LTN som søkerorganisasjon og trykk søk, da får du opp alle prosjektene vi har hatt. Eller du kan se ett utvalg av de siste års prosjekter her.

 

Egne prosjekter

Sammen med Brystkreftforeningen finansierte vi et prosjekt ved Oslo universitetssykehus plastikkirurgisk avdeling. Prosjektets mål var å utforske nye muligheter innen rekonstruktiv kirurgi for å gjenoppbygge skadde områder.De så på muligheter for forskjellige donorsteder, og hadde fokus på forske på blodsirkulasjon både under og etter operasjonen.Denne kunnskapen kommer både ulykkesskadde og kreftopererte til gode, og støtten som ble gitt gikk til innkjøp av nødvendige midler og driftsmidler.Kontaktperson hos Personskadeforbundet LTN var Per Ortetorp.