Ferie

Dersom du mottar ytelser fra NAV er det viktig å vite hvilke regler som gjelder for ferie og utenlandsreiser slik at du ikke får overraskende kutt i ytelsen.Hvem dette gjelder avhenger av hva slags støtte du mottar.

Regelverk og rutiner for ferie/fravær varierer med ytelsen, men her kommer en liten oversikt over noen av de mest vanlige ytelsene.

 

Kan jeg reise på ferie når jeg mottar:

Sykepenger

Når man er sykmeldt har man en aktivitetsplikt.Dette vil si at man skal være i arbeidsrelatert aktivitet om man kan.Å være i stand til å reise på ferie, både i Norge og i utlandet, kan bety at funksjonen er god nok til å delta i arbeid i en viss grad.Dette er det den som sykmelder som må vurdere.Ved innlandsreiser er det ikke nødvendig å gi beskjed til NAV om man reiser bort når man er sykmeldt.Om man tar ut lovpålagt ferie skal dette registreres i sykemeldingens Del D (egenerklæringen).Da stopper NAV sykepengene for denne perioden, og sykepengeåret forlenges tilsvarende.

Ved utenlandsreiser under sykemeldingen kan man søke lokalt NAV-kontor om å få godkjent sykmelding under opphold i utlandet.Grunnen til at man må søke er at hovedregelen for å ha rett til sykepenger, er at man må oppholde seg i Norge.For å få godkjent utenlandsopphold må sende med en bekreftelse fra sykmelder (lege, fysioterapeut etc) om at utenlandsoppholdet ikke forverrer tilstanden, forlenger arbeidsuførheten eller vanskeliggjør oppfølging fra NAV.

 Arbeidsavklaringspenger

Feriefravær ved arbeidsavklaringspenger betyr at du tar fri fra planlagte aktiviteter med NAV, at du ikke er tilgjengelig for NAV i en periode eller at du reiser bort.Du kan likevel ta ferie uten trekk i stønaden, dersom de aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt.

Selv om du har pauser i aktivitetsplanen din, vil ikke dette si at du fritt kan ta feire.I slike pauser skal du være tilgjengelig for NAV fordi det kan være aktuelt med andre tiltak.Et eksempel her er om du har støtte til utdanning gjennom NAV og semesteret er ferdig.I denne perioden kan det være aktuelt med sommerjobb, praksisplass eller annen type oppfølging.Her er det viktig å ta kontakt med lokalt NAV kontor for å høre om de har aktuelle aktiviteter for deg i denne perioden.Har de ikke det, er du å anse som tilgjengelig for NAV. Utenlandsopphold kan vare i maks fire uker og man må søke NAV om dette på forhånd.

 Arbeidsavklaringspenger kombinert med deltidsstilling

Hvis du har en deltidsstilling kombinert med arbeidsavklaringspenger, vil du være pålagt å ta ferie fra deltidsstillingen.Spørsmål fire på meldekortet er om du har ferie eller annet fravær som hindrer deg i å gjennomføre planlagt aktivitet.Dette er ikke et spørsmål om ferie fra deltidsjobben din, men går direkte på aktivitetsplanen.Siden du ikke arbeider i denne perioden, skal du heller ikke føre arbeidede timer på meldekortet.I slike perioder vil du får betalt fulle arbeidsavklaringspenger.

Dagpenger

Når du mottar dagpenger er kriteriet at du skal være reell arbeidssøker.Det avgjørende er ikke hvor du oppholder deg, men at du er tilgjengelig og aktiv i forhold til jobbsøkeraktiviteter.Dette stiller da altså ingen krav til at du må være hjemme, men hvor som helst i Norge så lenge du kan være tilgjengelig for arbeid og tiltak på kort varsel.Det er imidlertid et krav om at du må oppholde deg i Norge.  Hvis du skal til utlandet må du føre opp ferie i meldekortet, og du vil ikke får utbetalt dagpenger for disse dagene.

Ventelønn

Er man arbeidssøker med ventelønn kan man ta inntil tre uker ferie i løpet av kalenderåret og samtidig få utbetalt ventelønn, også dersom man oppholder seg i utlandet i disse ferieukene.Dersom man ønsker å ta ut mer enn tre uker ferie, vil ikke ventelønn bli utbetalt utover de tre ukene.

Mottagere av ventelønn skal ta ut ferie, må en melde fra til NAV lokalt om dette.

 

Er du usikker på hvilke regler som gjelder deg? Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Kilder:www.nav.no og www.arbeidstilsynet.no

Syk i ferien

Dersom du blir syk eller arbeidsufør før eller under ferien kan feriedagene bli utsatt dersom du er helt arbeidsufør (100%) i minst seks dager.Dette er bestemmelser som er hjemlet i Ferieloven.Du kan derfor kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at en har begynt i arbeid igjen.Dersom en blir syk før ferien må dette fremvises senest siste arbeidsdag før ferie.

Sykdom i utlandet

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk Helsetrygdkort gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som landets innbyggere.Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land.Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset.I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige.Dette kan også gjelde sykehusopphold. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke.En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

Kortet gjelder kun i EØS-området og i Sveits.Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits.Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

Reiseforsikring

Dersom noe skulle skje i utlandet, og du har behov for økonomisk hjelp er det mange som tror at Utenriksdepartementet eller NAV kommer til unnsetning.Dette er feil.

Om man havner i økonomisk uføre er man avhengig av egne forsikringer eller å låne penger fra familie.UD kan bistå med å få kontakt med og gi råd i forbindelse med overføring av penger fra pårørende.De kan også gi råd angående legetjenester, sykehus og juridisk bistand i utlandet, men kostnadene må dekkes selv.For å få økonomisk sosialhjelp fra NAV må man oppholde seg i Norge, og er derfor ikke dekket i utlandet.Det er derfor viktig at du sørger for å ha en god og dekkende reise- og sykeforsikring.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann