Rettssikkerhetsfondet

31.oktober 1996 fattet Personskadeforbundet LTN i Norge vedtak om å opprette Rettssikkerhetsfondet med formål om å bidra til å trygge ulykkesskaddes rettssikkerhet.

 

Fondet kan etter søknad fra medlemmets advokat gi økonomisk støtte i forbindelse med rettslig prosess i saker med prinsipiell interesse, jf.vedtektene §3.

Styret

Leder

Professor Magne Strandberg, Universitetet i Bergen, mer info.

Medlemmer

Svein Ove Langeland, Personskadeforbundet LTN Rogaland fylkeslag
Per Oretorp, Seniorrådgiver Personskadeforbundet LTN

Vara

Regnskap og Revisjon

RSM Norge AS, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo

Søknadsprosessen

Søknad om garanti fra fondet fremmes av medlemmets advokat. Medlemmet må ha et aktivt (gyldig) medlemskap i Personskadeforbundet LTN.Søknaden skal innholde en redegjørelse for sakens faktum, og argumentasjon for sakens prinsipielle interesse og egnethet, se Rettssikkerhetsfondets vedtekter og retningslinjer utviklet gjennom Rettssikkerhetsfondets praksis.Rettsdokumenter i saken skal vedlegges. Kopi av vedtak sendes Personskadeforbundet LTN-medlemmet direkte.

Etter at saken er avsluttet ved realitetsbehandlende domstolsavgjørelse – hvilket er en forutsetning for utbetaling av garantiforpliktelsen – bes søker om å sende timeliste til Rettsikkerhetsfondet. Det presiseres i denne sammenheng at arbeidet forbundet med selve søknaden til Fondet ikke omfattes av garantiforpliktelsen.

Nærmere beskrivelse av rutiner finnes her

Søknaden sendes til:
Personskadeforbundet LTN
Merk: Rettsikkerhetsfondet
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

Spørsmål i forbindelse med søknaden kan rettes til Rettssikkerhetsfondets leder Magne Strandberg, som nås per e-post: Magne.Strandberg@uib.no.

Henvendelser per telefon kan rettes til Per Oretorp, se kontaktinformasjon

Vedtekter

§1 Rettsikkerhetsfondet er opprettet etter vedtak av Landsforeningen for trafikkskadde i Norge den 31.10.96. Landsforeningen for trafikkskadde i Norge skjenket kr. 106.000,- til fondet den 10.04.97.

§2 Rettssikkerhetsfondets navn skal være Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond.

§3 Rettssikkerhetsfondets formål er å bidra til fremme av rettssikkerhet for ulykkesskadde som har behov for å bringe sin sak frem for domstolene for avgjørelse.

§4 Når Rettssikkerhetsfondet har tilstrekkelig med midler til å kunne stille reelle garantier, kan garanti stilles.
Etter prosedyre fastsatt av Rettssikkerhetsfondets styre ytes rettsikkerhetsgaranti for utgifter til domstolsprosessen innenfor en garantiramme som fastsettes i den enkelte sak. Den fastsatte ramme kan etter søknad endres dersom prosessen skrider frem. Det kan stilles vilkår for å øke garantirammen, herunder en økt prosentkompensasjon til fondet.
Ved styrets vurdering av om rettssikkerhetsgaranti skal ytes bør sakens prinsipielle betydning vurderes. Styret kan delegere sin rett til å stille garanti.
Det kan kun tilstås rettssikkerhetsgaranti for utgifter som overstiger rettigheter etter andre mulige rettshjelpkilder. Det skal dokumenteres at andre mulige rettshjelpkilder er uttømt.
Garantien som stilles av Rettssikkerhetsfondet kommer kun til anvendelse i den grad tilstått erstatning i saken ikke dekker prosessutgifter. Det er kun egne omkostninger som dekkes av garantien. Utgifter som er omfattet av garantien skal være nødvendige og rimelige i henhold til advokatetiske regler slik disse praktiseres av Den Norske Advokatforening. Dersom saken ønskes trukket før det foreliggerrettskraftig dom, må samtykke være innhentet fra Rettsikkerhetsfondet for at det skal kunne trekkes på garantien.
Rettsikkerhetsfondet står fritt til å velge ut de saker hvor en ønsker å stille garanti. Rettsikkerhetsfondet kan prioritere søkerne etter inntekts- og formuesstilling.
Fondet kan kreve et gebyr tilsvarende inntil 10 ganger det til enhver tid gjeldende rettsgebyr for å foreta en vurdering av den enkelte garantisøknad.
Fondet kan hensett til Fondets økonomi stille som vilkår for garantistillelse at søkeren etter tilstått erstatning under den aktuelle sak, yter kompensasjon for den garanti som er stillet med inntil 20 % av den i saken tilståtte totalerstatning, likevel begrenset inntil fem ganger garantibeløpet. Prosentvis kompensasjon kreves så lenge Fondets økonomi tilsier dette.
Prosentsatsen fastsettes etter styrets skjønn på bakgrunn av den risiko saken frembringer. Skadelidtes advokat skal bistå med søknad om garantistillelse hvor det i nødvendig utstrekning redegjøres for tvisten og de grunner som tilsier prosess. Forhandlinger med motparten skal være forsøkt.
Det skal inngås en avtale mellom garantisøker og Rettssikkerhetsfondet som angir vilkårene for garantistillelsen.

§5 Rettsikkerhetsfondets kapital består ved Fondets stiftelse av kr 106.000,-. Fondet kan økes ved nye gaver, ved avtalte ytelser fra privat eller offentlig virksomhet, ved innsamlingsaksjoner, lotteri eller lignende i tillegg til motytelsene som måtte innkomme etter garantiavtaler. Kapitalavkastningen/de innsamlede midler skal kun anvendes etter Fondets formål.

§6 Rettssikkerhetsfondet skal ledes av et styre på tre til fem personer som alle oppnevnes av Personskadeforbundet LTN.
Personskadeforbundet skal normalt oppnevne en representant fra forbundets landsstyre og en fra sitt sekretariat. De to representanter fra Personskadeforbundet mottar ikke godtgjørelse fra fondet. De øvrige mottar en rimelig godtgjørelse i henhold til medgått tid og egne omkostninger. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.

§7 Dersom annet ikke er bestemt i disse statutter, fatter styret sine beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbel stemme.
Det påligger styret å sørge for regnskap over rettssikkerhetsfondets midler og revisjon av dette. Styret kan engasjere en lønnet forretningsfører og meddele prokura.
Styret fører protokoll over sine møter.

§8 Rettsikkerhetsfondets midler plasseres på en betryggende måte etter styrets beslutning.

§9 Garantistillelse og utdeling av midler på bakgrunn av garantistillelse finner sted løpende etter styrets beslutning.

§10 Disse statutter trer i kraft straks.

Rutinebeskrivelse

Her kan du lese mer om Rettsikkerhetsfondets rutiner.

Arkiv

På denne siden ligger tidligere saker som er behandlet av Rettsikkerhetsfondet og vedak er fattet.  Alle sakene er anonymisert.

Sideoversikt