Tidligere prosjekter

Her finner dere noen av de siste års prosjekter vi har hatt i Stifelsen Dam, med lenke til sluttrapporten for hvert prosjekt. Se alt vi har bidratt med som søkerorganisasjon for mange viktige og gode prosjekter, som har kommet mange medlemmer og andre til gode. Ny forskning som kan hjelpe andre fremover og mindre prosjekter som hjelper noen der de gjennomføres og kan spre glede og kunnskap videre.

Arbeidsutprøving etter skade/sykdom

Arbeidslivsdeltakelse er en av de viktigste bærebjelkene i menneskers liv. Selv om man blir rammet av langvarig sykdom eller funksjonstap, kan det å være i et arbeidsforhold virke helsefremmende og ha gunstig innvirkning på livskvalitet.
I møte med pasientene på SunHF, får det tverrfaglige behandlingsteamet innsikt i utfordringene og potensialet disse har i forhold til å fungere i det ordinære arbeidsmarkedet. Det tverrfaglige teamet har kompetanse som kan bidra til gode funksjonsvurderinger rettet mot arbeid for den enkelte pasient. Målsettingen for prosjektet er å utvikle en samarbeidsmodell mellom SunHF, pasient, IBM og NAV for økt kvalitet på tjenestene/prosessen vi kan tilby pasienter for å komme i arbeid etter skade. Hensikten med prosjektet er å lage en modell og deretter prøve den ut for å evaluere om virkningen tilsier at den bør videreføres. Prosjektleder Hege Skoglund, Sunnaas sykehus.

Familieresiliens ved stor fysisk skade

Målsettingen med dette prosjektet er å bidra til ny kunnskap om kjennetegn ved familiers tilpasning over tid etter alvorlige skader. Hensikten er og utforske resiliensbegrepet med særlig vekt på det som kalles familieresiliens i litteraturen. Spesifikt er siktemål og undersøke hvordan psykologiske, psykososiale og kontekstuelle faktorer påvirker menneskelig tilpasning. Studien representerer et innenfraperspektiv hvor familienes erfaringer løftes frem i analysen. Det er behov for kunnskap om familieresiliens samt hvilke faktorer som fremmer positiv familie tilpasning ved skader. Siktemål er å bidra tilforståelse av hvordan skader påvirker familien som enhet, og dens enkeltpersoner. Det er også å få kunnskap om familienes opplevelse av hvorvidt helsepersonell har bidratt positivt til familiens utvikling under rehabiliteringen og etter, slik at økt kunnskap om forhold som kan optimalisere støttefunksjoner fremmes. Prosjektleder Anne Geard, Sunnaas sykehus.

Elektrofysiologi ved redusert bevissthet

Studiens siktemål var todelt ved at man ønsker å undersøke både diagnostisk og prognostisk nytteverdi av ERP ( den elektroencefalografibaserte metoden Event-Related Potentials) ved alvorlig ervervet hjerneskade. Delstudie 1 vil undersøke bruk av ERP som supplement til atferdsbaserte kartleggingsverktøy (Coma Recovery Scale- Revised; CRS-R) i stabil fase (≥ 4 måneder etter skade). Man vil også undersøke om henholdsvis MBT+ og MBT- kjenentegnes av distinke ERP-profiler. Delstudie 2 omhandler prognostisk verdi av gjentatte ERP-målinger i post-akutt fase for funksjonsnivå 6 måneder senere. Studien tar sikte på å optimalisere muligheten for å fange opp kognitiv prosessering av ulik kompleksitet ved DOC, uten krav til atferdsresponser. Studien vil kunne bidra med betydningsfull kunnskap knyttet til diagnostikk av en lavfrekvent pasientgruppe med høy grad av diagnostisk usikkerhet, inkludert en potensiell validering av subgrupper innen MBT. Studien vil også kunne bidra til å øke prognostisk presisjonsnivå etter alvorlige hjerneskader. Et siktemål er å bidra til å legge grunnlaget for implementering av ERP som klinisk anvendt metode i diagnostikk av pasienter i VT og MBT. Det er etablert forskningssamarbeid med tunge internasjonale miljøer. Prosjektleder Solveig Lægreid Hauger, Sunnaas sykehus.

Vi husker SAMMEN!

Mange av våre medlemmer er par hvor den ene har kognitiv svikt med påfølgende hukommelsesvansker etter skade. Dette gjør samlivet vanskelig og gir økt risiko for samlivsbrudd. Vi ser at partneren til de skadde får stor belastning, og ville derfor tilby parkurs slik at begge i forholdet får god kunnskap og gode verktøy for sammen å huske bedre og få et bedre samliv. Målsettingen med prosjektet var å bidra til bedre fungering for det enkelte par ved økt kunnskap om hukommelse og -vansker. Hvordan metoder og teknikker kan redusere hukommelsesvansker og hvordan dette kan brukes i hverdagen. Økt forståelse og innsikt i egen og hverandres situasjon. Forebygge samlivsvansker og samlivsbrudd. Prosjektleder Wenche Solløst, regionsekretær Personskadeforbundet LTN.

Sideoversikt