Yrkesskade

av | 30. nov 2023

Yrkesskade er dessverre langt mer utbredt enn hva du tror. Her har vi samlet en del informasjon om yrkesskade, inkludert årsaker, hvordan du kan forebygge dem og hvilke rettigheter du har som arbeidstaker.

En yrkesskade er en skade som skjer mens arbeidstageren er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Yrkesskade er en viktig og relevant problemstilling som berører arbeidstakere i ulike yrker. Uansett om du er mann eller kvinne, er det viktig å være klar over hva en yrkesskade innebærer, hva du kan gjøre hvis du er utsatt for en, samt hvordan de kan unngås. I denne artikkelen vil vi utforske årsakene til yrkesskader, gi råd om forebygging og informere deg om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker.

 

Hva er en yrkesskade?

Yrkesskade oppstår når en person blir skadet i forbindelse med sitt arbeid. Disse skadene kan variere fra mindre ulykker til mer alvorlige og potensielt livsendrende hendelser. Noen av de vanligste årsakene til yrkesskade inkluderer feil bruk av utstyr, dårlige arbeidsforhold, repetitive bevegelser, kjemiske eksponeringer og arbeidsrelatert stress.

 

Hvordan unngå yrkesskade?

For å unngå yrkesskader er det viktig å være oppmerksom på potensielle farer på arbeidsplassen. Dette kan inkludere å følge sikkerhetsprosedyrer, bruke riktig verneutstyr, ha ergonomiske arbeidsstasjoner og melde fra om eventuelle bekymringer til arbeidsgiveren din. Ved å ta ansvar for din egen sikkerhet og være oppmerksom på arbeidsmiljøet rundt deg, kan du redusere risikoen for yrkesskader.

Personskadeforbundet er en organisasjon som jobber for å ivareta interessene til personer som har blitt rammet av yrkesskade. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til arbeidstakere som har blitt skadet i arbeidssammenheng. Personskadeforbundet jobber også for å øke bevisstheten rundt yrkesskade og fremme forebyggende tiltak.

Yrkesskade kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakere og deres livskvalitet. Forebygging av yrkesskade er derfor et felles ansvar mellom arbeidsgivere og ansatte. Dette krever en åpen dialog og at både arbeidsgiver og arbeidstager sammen både kan identifisere potensielle farer samt utarbeide tiltak og rutiner for å unngå disse.

Yrkesskade er for de fleste forbundet med alvorlige skader som skjer i risikoutsatte yrker som for eksempel byggebransjen, brannvesenet, industriarbeidere og lignende. En yrkesskade kan derimot også oppstå i yrker som er langt mindre risikoutsatt som i helsevesenet, frisørfaget eller innen kontorarbeid. Yrkesskade som resultat av statisk arbeid over tid forekommer oftere enn vi tror, og det er derfor svært viktig at vi alle har et bevisst forhold til potensielle muligheter for yrkesskade på egen arbeidsplass. Vi er alle ansvarlige for egen sikkerhet og helse, og vi er generelt litt for dårlige alle sammen til å se farene rundt oss. På godt og vondt.

 

Mest risikoutsatte yrker for yrkesskade

Til tross for at de fleste av oss kan bli utsatt for potensiell yrkesskade tilnærmet uavhengig av arbeidssted, er det ikke til å komme bort fra at de yrkene der det forekommer flest rkesskade ofte er risikoyrker. Klemskader, knokkelbrudd og forstuing eller vridning er blant de vanligste yrkesskadene i Norge.

 

Årsaker til yrkesskade

De hyppigste årsakene til yrkesulykke er fall, støt eller treff og klemskader. Fall alene er faktisk skyld i 1 av 3 yrkesskade. Fallulykker burde være enkelt å unngå, og det er derfor desto større frustrasjon knyttet til alle skadene som kunne vært unngått og livene som kunne forblitt uendret.

Det ble i 2022 innrapportert flest yrkesulykker innen bransjene elektrisitet, vann og renovasjon. Bygge- og anleggsvirksomhet er den nest utsatte bransjen, etterfulgt av industri, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske. Det er pleie- og omsorgsyrker som har flest innmeldte skader, mens bygg- og anleggsbransjen står for de mest omfattende skadene og erstatningssakene.

 

Usynlig yrkesskade

En yrkesskade kan også være «usynlig». Det kan være ryggskader, nakkeskader, hørselsskader, traumer, nerveskade og psykiske skader for å nevne noe. Grad av alvorlighet vil nødvendigvis påvirke en potensiell erstatningssum ved yrkesskade.

 

Hva gjør jeg når jeg har fått en yrkesskade?

Ved en yrkesskade har alle arbeidstakere rettigheter, ofte inkludert erstatning og rehabilitering. Sa