Skadeerstatning

av | 30. nov 2023

Når en ulykke inntreffer, kan konsekvensene være alvorlige, både fysisk og psykisk. I tillegg til de umiddelbare medisinske bekymringene, kan den skadde og dens pårørende også stå overfor økonomiske utfordringer. I slike tilfeller kan skadeerstatning være et viktig økonomisk bidrag.

 

Hva er skadeerstatning?

Skadeerstatning er en kompensasjon som gis til personer som har blitt skadet som følge av en annens uaktsomhet eller forsett. Erstatningen skal dekke økonomisk tap, medisinske utgifter og tapt arbeidsinntekt og. I noen tilfeller der skaden er varig, dekker den også erstatning for ikke-økonomiske følger av skaden som smerte og lidelse.

Formålet med skadeerstatning er å sette den som har blitt skadet i samme økonomiske situasjon som før ulykken eller skaden inntraff. Mange som har fått en personskade opplever det som en ekstra påkjennelse eller «straff» å i tillegg lide økonomiske tap. Livet kan bli snudd fullstendig på hodet helsemessig ved en personskade. Det å også måtte kjempe for å opprettholde den samme økonomiske situasjonen og levestandarden man opprinnelig hadde, kan være mentalt utmattende i en tid der det er viktig å ha fokus på rehabilitering eller helbredelse. I en ideell verden skulle kanskje utbetalingen av en skadeerstatning av korrekt sum gått automatisk, men slik er det dessverre ikke. Utbetaling av skadeerstatning fordrer at du selv eller dine pårørende gjør et aktivt arbeid med søknaden av skadeerstatning.

 

Personskadeforbundet og skadeerstatning

Vi i Personskadeforbundet har skadeerstatning som et fokusområde. Grunnen til at vi legger store ressurser i skadeerstatning er at vi vet i hvor stor grad en skadeerstatning kan føre til en lettere hverdag for den skadede og dens pårørende. Samtidig er det et meget komplisert område som det stort sett kreves profesjonell hjelp på. For å minimere frustrasjon og feilvurderinger, anbefaler vi at du raskt tar kontakt med en advokat som er spesialisert innen skadeerstatning for personskader som følge av ulykker.

I vårt nettverk har vi samlet flere eksperter på skadeerstatning innen juss. Vi kan derfor raskt peke deg i riktig retning når du skal starte prosessen med å søke om skadeerstatning. Våre rådgivere har også lang erfaring med ulike typer personskader, og kan også gi deg råd på generell basis slik at du har en realistisk oppfatning av egne rettigheter og muligheter for skadeerstatning.

I tillegg til våre rådgivere og nettverk av advokater som er spesialisert på skadeerstatning, har vi en rekke medlemmer innen likepersonstjenesten vår. En likeperson er en tidligere skadet eller pårørende som ønsker å være der for andre i lignende situasjon. I en prosess med skadeerstatning kan det være godt å snakke med noen som har vært i samme situasjon tidligere, og som selv har kjent på kroppen hva du går gjennom.

Vi har samlet en del nyttig informasjon rundt skadeerstatning i «Erstatningssakens ABC» som du kan lese her.

Vi i Personskadeforbundet har ved noen anledninger gått aktivt inn i ulike saker rundt skadeerstatning for å skape presedens rundt utbetaling av skadeerstatning. Det kan vi gjøre der vi ser at summen av en skadeerstatning ikke henger sammen med de utgiftene den skadde eller dens pårørende vil få i etterkant som et resultat av skaden. Vi ser også at vi som organisasjon har høy tillit i rettsapparatet, og en sakkyndig uttalelse fra oss veier tungt. Vi har dessverre ikke mulighet til å være tungen på vektskålen i alle søknader om skadeerstatning, derfor er det unntaksvis at vi går inn i enkeltsaker og uttaler oss. Vi jobber derimot mye mot statlige besluttende organer for å påvirke loven slik at det kan bli større likhet for alle.

 

Hvem har rett til skadeerstatning?

Enhver som har blitt skadet som følge av en annens feil eller forsømmelse har rett til skadeerstatning. Du kan med andre ord ha rett på skadeerstatning hvis du blir påført en personskade i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. Dette kan også inkludere medisinske feil, eller skader forårsaket av defekte produkter. Avhengig av hvordan du har blitt skadet, kan du kreve skadeerstatning fra et forsikringsselskap, NAV eller den eller de som har skadet deg.

Det er skadesestatningsloven som gir grunnlag for hvem som er berettiget skadeerstatning. I og med at jussen er et komplisert fagfelt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som er spesialisert innen skadeerstatning.

Det finnes tre grunnvilkår som må være til stede for å kunne få skadeerstatning: det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og sannsynlig årsakssammenheng. For å bevise at grunnvilkårene oppfylles, er det lurt å ha en spesialisert advokat ved din side.

 

NAV og skadeerstatning

En NAV-sak pågår som regel parallelt med erstatningssaken hvis du har søkt om skadeerstatning. Blir du sykemeldt på grunn av skaden, vil du som arbeidstaker få sykepenger dersom du var i arbeid i minst fire uker før skaden oppstod. Samtidig kan du kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt som ikke dekkes av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det samme gjelder om du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Erstatningen vil da komme i tillegg til det du får gjennom folketrygden (NAV) og utgjør differansen mellom det du ville ha tjent uten skaden og det du får utbetalt fra NAV etter skaden.

 

Hvordan kreve skadeerstatning?

Hvis du har vært utsatt for en ulykke med personskade, er det viktig å melde fra til forsikringsselskapet så raskt som mulig, og innen et år etter skaden har skjedd. Noe av det viktigste du gjør i etterkant av en skade er å samle dokumentasjon. Det beste er å samle dokumentasjon fra start uavhengig av om du tror du kommer til å søke om skadeerstatning eller ikke. Dokumentasjon er derfor steg 1 i en prosess for å søke om skadeerstatning:

  • Dokumentasjon: Samle all relevant dokumentasjon etter en ulykke. Det kan inkludere politirapporter, medisinske journaler, bilder av skaden og vitneutsagn.
  • Kontakt en advokat: En advokat med erfaring i skadeerstatningssaker kan veilede deg gjennom prosessen og sikre at du får den kompensasjonen du fortjener. Som medlem i Personskadeforbundet LTN får du tilgang til vårt nettverk av advokater spesialiserte innen personskader og skadeerstatning.
  • Forhandlinger: Mange saker kan også løses gjennom forhandlinger mellom de involverte partene uten å gå til retten. På denne måten kan dere bli enige om en skadeerstatning både raskere og rimeligere enn hva en eventuell rettssak kan avgjøre.
  • Rettslig prosess: Hvis enighet ikke oppnås, kan saken tas til retten. Her vil en dommer eller jury avgjøre utfallet av hvorvidt vilkårene for skadeerstatning oppfylles.

 

Hva kan påvirke beløpet på en skadeerstatning?

Størrelsen på erstatningsbeløpet avgjøres av flere faktorer:

  • Alvorlighetsgraden av skaden
  • Varigheten av medisinsk behandling
  • Tapt inntekt
  • Varige skader eller funksjonshemninger
  • Smerte og lidelse

Ved å ha en dyktig advokat som kan vise til saklig og relevant informasjon på de ulike punktene, kan summen på en skadeerstatning bli høyere. Det er disse faktorene advokatene på begge sider søker å belyse, men fra to ulike synspunkt. Jo mer dokumentasjon du har samlet fra start, jo enklere vil det være for advokaten din å fremme din sak.

 

Til slutt

Det å være utsatt for en ulykke som volder en personskade, kan være en traumatisk opplevelse. Det er dessverre ingen sum penger i verden som kan gjøre opp for fysisk eller psykisk lidelse, men skadeerstatning kan i det minste hjelpe med å lette den økonomiske byrden du bærer ved å ha blitt påført en personskade. Hvis du selv eller en du har kjær har blitt skadet, er det viktig å forstå hvilke rettigheter du har krav på og søke juridisk rådgivning for å sikre at du får den kompensasjonen du med rette skal få.

Er du usikker på hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

 

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!