Finne riktig advokat

Terskelen for å oppsøke advokat er ofte høy, og mange skadde får ikke det de har krav på fordi de ikke kjenner sine rettigheter godt nok og fordi man er redd for å sitte igjen med store advokatutgifter. Å velge advokat som mangler eller har begrenset erfaring fra personskaderetten kan bli en dyr erfaring. Når du velger advokat er det viktig at du forsikrer deg om at advokaten har bred erfaring med personskadeerstatningssaker, samt de medisinske og juridiske problemstillingene som er aktuelle i din sak. Husk at skadevolders representant er spesialist og utelukkende jobber med slike saker til daglig.

 

Som medlem av fagforening

Som medlem av fagforening kan du ha krav på juridisk bistand, f. eks ved yrkesskade. Vi oppfordrer deg derfor til å undersøke hvilke muligheter du har gjennom din fagforening og hvilken erfaring fagforeningen din har i de skadene som er aktuelle i din sak.

 

Bistand fra Personskadeforbundet LTN ved valg av advokat.

For å oppnå riktig erstatning er det en forutsetning at du møter forsikringsselskapet på samme kompetansenivå. Det betyr at du bør bistås av en  advokat eller et advokatfirma som er spesialisert på de aktuelle juridiske problemstillingene, og som har erfaring fra disse. I tillegg bør advokaten din være erfaren på relevante, medisinske forhold.

Personskadeforbundets juridiske faggruppe, som i tillegg til ansatte i forbundet består av erfarne og spesialiserte personskadeadvokater, bidrar til å sikre at våre medlemmer bistås av advokater med riktig og nødvendig erfaring. Som medlem av Personskadeforbundet LTN vil du kunne få hjelp til å komme i kontakt med en advokat som innehar den kompetansen og erfaringen som vi mener er nødvendig i din sak.

Dersom du ønsker bistand ved valg av advokat, kan du fylle ut et kontaktskjema.

 

Advokatutgifter ved trafikk- og yrkesskade

I bilansvars- og yrkesskadesaker skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke «rimelige og nødvendige» utgifter til advokat frem til eventuell rettslig tvist. Du er likevel selv ansvarlig for eventuelle utgifter som forsikringsselskapet ikke dekker.

I tilfelle forsikringsselskapet ikke dekker advokatsalær, kan det bli aktuelt at dekning av salær trekkes fra utbetalingen din. Dette skal advokaten din avklare med deg og gi deg beskjed om på forhånd. Advokaten plikter også å dokumentere hvordan salæret er beregnet.

Dersom man ikke kommer til enighet i en erstatningssak og det oppstår tvist, vil ikke  forsikringsselskapet dekke utgifter til videre juridisk bistand.  Det kan da være mulig å aktivere rettshjelpsforsikring for å dekke advokatutgifter. Rettshjelpsdekning har du i motorvognforsikringen og i innboforsikring.  Som hovedregel gjelder ikke rettshjelpsforsikring ved yrkesskade. Om din forsikring gir rettshjelpsdekning ved yrkesskader, kommer frem av forsikringsvilkårene. Hvis du ikke har lav inntekt og ikke har formue kan du oppfylle vilkårene for fri rettshjelp.

Illustrasjon av to personer, en tenker og den andre leser i en bok

Ved pasientskade

Advokatutgifter dekkes som hovedregel kun etter at du har fått vedtak om at du har en godkjent pasientskade og har krav på pasientskadeerstatning. Det kan gjøres unntak for dette i mer kompliserte og alvorlige saker, der det anses nødvendig og riktig å ha juridisk bistand. Når det er fastslått at skaden skyldes behandling eller manglende behandling (godkjent pasientskade), dekkes rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand etter offentlige salærsats. 

Hvis du bruker advokat i klageprosessen og får medhold i Pasientskadenemnda, vil rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med klagen dekkes av Norsk pasientskadeerstatning. Helseklage ved Pasientskadenemnda sitt endelige vedtak vil kunne bringes inn for en domstol. Rettshjelpsforsikring under innboforsikring vil kunne aktiveres for å dekke deler av omkostningene ved domstolsbehandling, herunder advokat og sakkyndige.

 

Ved fritidsskade

Ved fritidsskader dekkes som regel ikke advokatutgifter av ulykkes- og reiseforsikringer. Hva som dekkes fremgår av forsikringsvilkårene. Ofte dekkes enkelte behandlingsutgifter i inntil to år etter skaden oppsto, samt erstatning ved varig medisinsk invaliditet. Dersom du velger å engasjere en advokat i slike saker, bør du passe på at salæret ikke spiser opp erstatningssummen. Ved tvist i saken, kan man aktivere rettshjelpsforsikringen til å dekke i hvert fall deler av advokatutgifter.

 

Hvor mye pleier saker å koste?

Hvor mye bistand fra advokat vil koste, avhenger av hvor mye tid og arbeid som går med til saken. Ingen saker er like, og det er derfor vanskelig å forutse hvor mye det vil koste. Det er ikke alle utgifter som dekkes gjennom forsikringer. Selv om du kan knytte utgiftene direkte til ulykken, er det ikke alt arbeid advokaten gjør som dekkes. Dette kan for eksempel gjelde utgifter knyttet til klage i helsevesenet eller på vedtak gjennom NAV. Det er derfor viktig med god kommunikasjon med advokaten underveis i erstatningsprosessen.

Det er også viktig at du er klar over at det er du som er oppdragsgiver, og derfor står ansvarlig for kostnader utover det som selskapet dekker. I starten av samarbeidet er det viktig å avklare hvordan advokaten fakturerer. For å unngå misforståelse bør dette gjøres skriftlig, i form av en oppdragsavtale. Det er også viktig at du leser denne avtalen og stiller spørsmål dersom noe er uklart. I «tvilsomme» eller ekstra vanskelige saker, er det ikke uvanlig at advokater krever en eller annen økonomisk garanti.

 

Når du får formidlet kontakt gjennom Personskadeforbundet LTN

Dersom du får formidlet kontakt med advokat gjennom Personskadeforbundet LTN, skal det inngås en klar og tydelig oppdragsavtale. Hva som er nødvendige og rimelige utgifter, avhenger av flere forhold og her kreves det god og tydelig informasjon og kommunikasjon mellom deg og advokaten.

Medlemmene i Personskadeforbundet skal ikke oppleve å få en utgift fra advokat som de ikke er gjort klar over på forhånd. Du skal være trygg på at advokaten du har fått formidlet er oppdatert på fagområdet, og gir deg den informasjonen som trengs underveis i saken din. Vi anbefaler uansett at det avtales rapportering underveis, slik at du har oversikt over utviklingen i saken. Det er viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig hvis det skulle være noe du reagerer på eller om du har spørsmål som gjelder firmaet vi har satt deg i kontakt med.

Dersom du mener at advokaten ikke har fulgt oppdragsavtalen, kan Personskadeforbundet LTN hjelpe deg med å klage. Ikke nøl med å kontakte oss om dine erfaringer med advokaten både positive og negative. Dette er en viktig del av vår evaluering.

 

Sjekkliste

  • Jeg har fått oppdragsavtale fra advokaten
  • Jeg har lest og forstått oppdragsavtalen
  • Det er avklart hvem som gjør hva og om jeg vil ha kopier av korrespondanse eller ikke
  • Jeg tar vare på dokumentasjon i egen perm/egne mapper
  • Jeg tar kontakt når jeg har spørsmål

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.