Erstatningsrettigheter

Ved trafikkskader som faller inn under bilansvaret og ved yrkesskader omfattes du av lovpålagte ansvarsforsikringer som skal kompensere for blant annet påførte utgifter, inntektstap og tapt livsutfoldelse ved varig medisinsk invaliditet. De aller fleste omfattes også av en eller flere ulykkesforsikringer som man har tegnet selv, som følger med fagforeningsmedlemskap eller som arbeidsgiver har tegnet. Som hovedregel omfattes du også av reiseulykkesforsikring når du ferdes utenfor hjemmet. Du kan også være medforsikret gjennom ektefelle eller samboers kollektive forsikringsordninger.

Du bør som hovedregel melde skaden/ulykken til alle dine forsikringsselskap. På den måten vil du redusere risikoen for å miste erstatning du ellers vil ha krav på.

Nedenfor finner du en oversikt over rettigheter. Husk at dette er hovedregler og at det finnes mange unntak.

 

Erstatningsrettigheter

Når vi kommer ut for en ulykke og pådrar oss en skade, omfattes vi ofte av flere forsikringer som kommer i tillegg til ytelser i folketrygden og i eventuelle lovpålagte forsikringer.

 

Trafikkulykker

Ved trafikkulykker der motoriserte kjøretøy (biler, motorsykler osv) er involvert, omfattes du som regel alltid av Bilansvarsloven. Ansvarlig forsikringsselskap dekker da som hovedregel de tap du blir påført på grunn av ulykken, f.eks. inntektstap, påførte utgifter som ikke dekkes av offentlige ytelser, herunder nødvendig og rimelige utgifter til advokat, og erstatning ved varig medisinsk invaliditet.

 

Yrkesskader

Ved yrkesskader omfattes arbeidstaker av yrkesskadeforsikring som arbeidsgiver er forpliktet til å tegne. Forsikringen skal på samme måte som ved trafikkulykker dekke de tap som oppstår og som ikke dekkes av offentlige ytelser. Ved yrkesskader har skadelidt i tillegg særrettigheter i folketrygdloven og man kan også omfattes rettigheter i tariffavtale.

Nødvendige og rimelige utgifter til advokat skal i henhold til både Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven dekkes av forsikringsselskapet.

 

Pasientskader

Ved pasientskader kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Forutsetningen er at du grunnet behandlingssvikt er påført en skade. Dersom du blir påført en særlig stor og uventet skade, kan det gis erstatning til tross for at det ikke foreligger behandlingssvikt.

Kostnader til advokat dekkes etter offentlig takst og som hovedregel først i forbindelse med erstatningsutmålingen, etter at du har fått en skade godkjent som en pasientskade.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

 

Fritidsskader

Ved fritidsskader omfattes du ofte av flere ulykkesforsikringer, f.eks. i din reiseforsikring, ulykkes- og/eller fritidsforsikring gjennom arbeidsgiver eller fagforening. I mange tilfeller omfattes du av forsikringsordninger gjennom ektefelle/samboer sitt arbeidsforhold. Barn kan også være forsikret gjennom arbeidsforholdet til foreldrene. Skjer skaden under en reise som du har betalt med kredittkort, er du som regel omfattet av en forsikring via kredittkortselskapet.

 

Illustrasjon av mann som håndhilser på kvinne i rullestol, kvinne står ved siden av.

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.