En nevropsykolog er en psykolog som har spesialisert seg innen nevropsykologi.

Nevropsykologi omhandler forholdet mellom hjerne og atferd, og legger vekt på undersøkelse, rådgiving og behandling.

Nevropsykologisk kartlegging/ testing

Omfanget av en nevropsykologisk vurdering vil variere fra sak til sak avhengig av pasientens funksjonsnivå og problemstillinger knyttet til hjerneskaden. Tilbakemelding om resultat av nevropsykologisk vurdering samt råd om tiltak til pasient og evt. pårørende og relevante medarbeidere/behandlere inngår som del av utredningsarbeidet.

Nevropsykologiske undersøkelser kan bestå av samtale og utføring av ulike tester og oppgaver. Noen av oppgavene er basert på spørsmål som skal besvares, i andre oppgaver gjør man bruk av blyant og papir eller annet materiale og atter andre utføres på datamaskin.

De funksjoner man utreder er innlæring og hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, evne til å forstå og bruke språk, abstrakt tenkning og problemløsning, samt rom-/retningsbaserte oppgaver. I noen tilfelle inkluderes også grov- og finmotoriske funksjoner og oppfattelse av sanseinntrykk.

Testene som brukes i nevropsykologisk undersøkelser er standardiserte og
normerte. Standardisert betyr at testinstruksjonen gis på en standard måte, alle som testes får oppgavene presentert likt.  Normert betyr at resultatene sammenlignes med resultatene til en stor gruppe personer på samme alder, med samme kjønn, og i noen tilfeller også med samme antall år skolegang, som antas å være normalfungerende kognitivt. På bakgrunn av samtale, opplysninger fra skole/evt. PPT, tidligere undersøkelser og testresultater utarbeides en nevropsykolgisk rapport.

Nevropsykologisk testing av barn

Mange barn blir tolket feil etter en hjerneskade, enten for godt fungerende eller for svakt fungerende kognitivt. Når en tar en utredning av barn pleier en å ta en vurdering på bakgrunn av en klar problemstilling.

Det er viktig å få frem at tester av kognitive vansker har begrensninger, men er å foretrekke fremfor ”klinisk skjønn”, spesielt når det gjelder barn med store motoriske vansker. Dette er fordi testene er standardiserte og har oppgaver tilpasset ulike alderstrinn.

Formålet med en nevropsykologisk test er

  • Presis kunnskap om barnets kognitive funksjonsnivå, hva er de sterke og svake sidene?
  • Diagnostisering ved hjerneskade eller mistanke om dette. Men forsøker å skille mellom hva som er virkninger av en hjerneskade og hva som er en psykisk reaksjon på det å få en skade
  • Samarbeid med andre instanser om tilrettelegging av skoletilbud og dagligliv.
  • Veiledning til kommunehelsetjenesten der det er behov for det.
  • Anvendelse og utvikling av kompenserende hjelpemidler eller teknikker
  • At barnet blir møtt med riktige forventninger
  • Øke barnets egen og omgivelsenes forståelse av muligheter og begrensninger
  • Øke barnets selvtillit og selvaktelse
  • Bidra til at barnet får en bedre hverdag

Etter å ha kartlagt et bredt utvalg området vil en kunne si noe om barnets evnenivå, eventuell kognitiv svikt.

Henvisning til privatpraktiserende psykologspesialister i nevropsykologi

Som oftest er det nødvendig med en henvisning fra lege hvor bakgrunn, medisinsk(e) diagnose(r), billeddiagnostikk (CT, MR) og vanlige personopplysninger må gis. Nevropsykologer som ikke har driftsavtale vil være dyrere.

Med takk til:

Solrun Sigurdardottir Psykolog, spes. klinisk nevropsykologi,
Torhild Berntsen, nevropsykolog, Oslo Universitetssykehus
og Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.