Personskade

av | 30. nov 2023

Hva er en personskade?

Alle skader som er påført en person, betegnes som en personskade. Det kan være alt fra mindre skader som ikke krever spesiell behandling til større, alvorlige skader som omfatter invaliditet og i verste fall død. En personskade kan være både fysisk og psykisk.

En personskade kan skyldes trafikkulykke, fritidsskade, skade i hjemmet, yrkesskade, pasientskade eller skade som forårsakes av en voldelig handling. Felles for alle er at det er du som person som er skadet.

 

Personskade – hva nå?

Hvis du har blitt påført en personskade bør du oppsøke medisinsk hjelp så raskt som mulig, og ikke minst få dokumentert skaden. Ta bilder og ta vare på eventuelle legeerklæringer og andre dokumenter. Finnes det bevis på at en personskade har oppstått? Dette er viktige trinn som det er lett å overse i kaoset som oppstår etter en skade. Viktig fordi det er dokumentasjon du vil ha behov for i en eventuell fremtidig erstatningsprosess.

 

Personskade på arbeidsplassen – hva nå?

Ved en personskade på arbeidsplassen, må arbeidsgiver melde inn til NAV og forsikringsselskapet så raskt som mulig. Hvis det ikke er meldt inn personskade senest innen et år etter ulykken, vil ikke skaden registreres som yrkesskade.

Vi har samlet en del informasjon om personskade på arbeidsplassen her.

 

Personskade og NAV

NAV er et uunngåelig stoppested for de aller fleste med personskade. En personskade fører ofte til sykemelding og fravær fra jobb i kortere eller lengre perioder, og da også fravær av inntekt. Mange med personskade opplever dessverre NAV-systemet som tungvint å navigere i. Følelsen av å være en kasteball i systemet, og fraskrivelse av ansvar fra saksbehandler er heller ikke ukjent blant våre medlemmer. Dette i kombinasjon med å venne seg til et nytt liv med personskade kan for mange virke mer som en straff enn som et hjelpemiddel.

Vi kan heldigvis hjelpe deg og forhåpentligvis minske frustrasjonen du opplever rundt NAV. Vi har rådgivere som er spesialister på NAV-systemet, disse kan hjelpe deg på riktig vei fra start. På den måten kan du unngå mye forvirring og «bomturer» og forhåpentligvis finne frem til en løsning langt raskere.

Vi har samlet en del informasjon om personskade og NAV her.

 

Personskade og erstatning

Hvilke rettigheter du har i etterkant av en personskade varierer fra personskade til personskade. Det kan være vanskelig å navigere i en jungel full av paragrafer og hjemler, men vi kan hjelpe deg med å finne frem. Våre rådgivere er spesialister på blant annet NAV-systemet, og kan peke deg i riktig retning fra start.

I mange tilfeller vil en personskade utløse erstatningsansvar. I disse tilfellene er det svært viktig at du benytter en advokat som er spesialisert på erstatningsrett innen personskade. Det er vanskelig å vite hvilke advokater dette er, men det vet vi. Hjelp til å finne riktig advokat er en av fordelene du får når du melder deg inn i Personskadeforbundet.

Vi har samlet en del nyttig informasjon rundt personskade og erstatning her.

 

Leve med personskade

Det er heldigvis ikke alle med personskade som får livet helt snudd på hodet fordi alvorlighetsgraden er lav. Samtidig er det ofte et liv før og etter skade for deg som har en alvorlig personskade. Og hvordan skal man forholde seg til livet etter skade? Spesielt når den første akutte perioden har roet seg, og du skal venne deg til et nytt liv, nå med personskade.

Mange får usynlige skader etter en ulykke med alvorlig personskade. Usynlige skader kan det være vanskeligere å få «aksept» for, og allmenheten kan ha mindre forståelse av at du har endrede behov som følge av personskade. Mange opplever en form for fatigue og hukommelsesproblemer, begge kan være årsaker til at du ubevisst isolerer deg mer i hjemmet.

Her kan du lese mer om det å leve med skade.

Veien til et nytt liv kan være både lang, kronglete og bratt, og da er det av stor verdi å ha noen å snakke med. Noen som har opplevd det samme, og som har funnet løsninger. Noen som lever et annerledes liv etter skade, men likefullt fullverdig. Våre likepersoner finnes i alle lokallag, og de står klare til å hjelpe deg videre.

 

Ny med personskade – bør jeg bli medlem?

Personskadeforbundet er en organisasjon for alle som har fått en personskade via ulykke, uavhengig av årsak. Vi hjelper alle berørte parter, både deg som har fått personskade, pårørende og etterlatte. Vårt mål er å bedre vilkårene for de som rammes av en personskade, et mål vi jobber kontinuerlig mot hver eneste dag.

I tillegg til at vi jobber interessepolitisk på arenaer der overordnede beslutninger tas, er det viktig for oss å hjelpe deg som har fått personskade. Hjelp kan gis på mange måter, og det er ulike behov i ulike faser. Rett etter akuttfasen, når omfanget av personskade begynner å vise seg, er det behov for hjelp og rådgivning rundt hvilke tiltak som bør igangsettes og hvilke instanser som skal kobles på når og hvordan. Våre rådgivere har lang fartstid og er spesialister på NAV, trygd og erstatning.

Det kan også være nyttig å snakke med våre likepersoner i denne prosessen – de har ofte gode innspill til hva du bør tenke på eller ta hensyn til.

Når livet kommer til en ny normal, kan det være veldig godt å være med noen som forstår deg uten at du må forklare situasjonen din. I lokallagene våre kan du selv bidra om du ønsker det. Vi tilbyr en rekke kurs og kompetansehevende tiltak, i tillegg til at vi har sosiale samlinger av ulike slag. Vi opplever at det er mye liv og initiativ i lokallagene våre, og det jobber vi hele tiden for å underbygge og videreføre.

Som medlem i Personskadeforbundet får du også medlemsmagasinet vårt «Leve Med» tilsendt hjem ti ganger i året, og vi har også noen ferieleiligheter i Bulgaria som fritt kan benyttes av våre medlemmer.

Her kan du lese er om medlemsfordelene våre, og bli medlem.

 

Hva er årsaken til personskade?

Ulykker er årsaken til et stort antall personskade og dødsfall. Folkehelserapporten fra 2022 viser at så mange som én fjerdedel av alle dødsfall blant menn under 25 år skyldtes ulykker, og da særlig trafikkulykker. Men hvor forekommer disse ulykkene? Er det kun trafikkulykker som forårsaker alvorlig personskade? Nei, fortsatt skjer 30 % av alle ulykker i hjemmet ifølge Helsedirektoratet. Dette gjelder spesielt for de eldste og yngste i befolkningen. I tillegg kan en stor del av antall personskade knyttes til ulike fritidsaktiviteter.

Trafikkulykker har som nevnt skyld i at mange mennesker har alvorlig personskade, og det er bilførere som er skyld i de fleste trafikkulykker. Syklister har derimot den høyeste ulykkesrisikoen og dermed størst risiko for personskade. Blant syklistene viser det seg at elsparkesyklister har vesentlig høyere risiko for personskade enn andre syklister. Dette skyldes både at en betydelig høyere andel elsparkesyklister kjører elsparkesykkel i beruset tilstand og at det er et absolutt minimum som bruker sykkelhjelm. Beregninger gjort av Statens vegvesen i 2021 viser at risikoen for å få en personskade med elsparkesykkel er ti ganger høyere enn med vanlig sykkel.

 

Hvordan forebygge personskade?

Det vil alltid være et incentiv for å redusere antall mennesker med personskade i Norge. Selv om antall skadelidte med personskade reduseres noe, skyldtes hver 10. sykehusinnleggelse i 2021 personskade. På et overordnet nivå koster personskade samfunnet milliarder av kroner hvert år. Enda viktigere er det at én personskade er én personskade for mye. En alvorlig personskade påvirker livet til den skadde og dens pårørende i enorm grad, både psykisk, fysisk og økonomisk. Det er derfor viktig for oss å jobbe forebyggende for å redusere antall berørte rundt en personskade.

Vi har alle et ønske om å kunne nå en nullvisjon for mennesker med personskade, selv om veien kan vise seg lang. På områder der tiltak mot personskade kan identifiseres og iverksettes relativt enkelt, kan virkningen være positiv på kort sikt. Det er derimot verre å få bukt med minimering av personskade på lang sikt. Noe av det som gjennom tidene har vist seg effektivt for å redusere antall ulykker med personskade, er strukturelle tiltak. Lov-, produkt- og miljøendringer har vist seg særlig effektive (for eksempel lov om påbudt bilbelte i 1971). I tillegg kan atferdsendrende tiltak som bruk av premier og andre belønningssystemer være effektive og gi gode resultater.

Det som derimot ikke gir så god effekt mot å redusere personskade, hvertfall ikke som enkeltstående tiltak, er holdningsbaserte tiltak. Brosjyrer, opplysningskampanjer og lignende fører sjelden til at vi faktisk endrer adferd. Derfor er det aktive arbeidet vi i Personskadeforbundet utfører blant annet ved hjelp av høringsuttalelser svært viktig i kampen om å minimere personskade.

 

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!