Personskade

av | 30. nov 2023

Hva er en personskade?

Alle skader som er påført en person, betegnes som en personskade. Det kan være alt fra mindre skader som ikke krever spesiell behandling til større, alvorlige skader som omfatter invaliditet og i verste fall død. En personskade kan være både fysisk og psykisk.

En personskade kan skyldes trafikkulykke, fritidsskade, skade i hjemmet, yrkesskade, pasientskade eller skade som forårsakes av en voldelig handling. Felles for alle er at det er du som person som er skadet.

 

Personskade – hva nå?

Hvis du har blitt påført en personskade bør du oppsøke medisinsk hjelp så raskt som mulig, og ikke minst få dokumentert skaden. Ta bilder og ta vare på eventuelle legeerklæringer og andre dokumenter. Finnes det bevis på at en personskade har oppstått? Dette er viktige trinn som det er lett å overse i kaoset som oppstår etter en skade. Viktig fordi det er dokumentasjon du vil ha behov for i en eventuell fremtidig erstatningsprosess.

 

Personskade på arbeidsplassen – hva nå?

Ved en personskade på arbeidsplassen, må arbeidsgiver melde inn til NAV og forsikringsselskapet så raskt som mulig. Hvis det ikke er meldt inn personskade senest innen et år etter ulykken, vil ikke skaden registreres som yrkesskade.

Vi har samlet en del informasjon om personskade på arbeidsplassen her.

 

Personskade og NAV

NAV er et uunngåelig stoppested for de aller fleste med personskade. En personskade fører ofte til sykemelding og fravær fra jobb i kortere eller lengre perioder, og da også fravær av inntekt. Mange med personskade opplever dessverre NAV-systemet som tungvint å navigere i. Følelsen av å være en kasteball i systemet, og fraskrivelse av ansvar fra saksbehandler er heller ikke ukjent blant våre medlemmer. Dette i kombinasjon med å venne seg til et nytt liv med personskade kan for mange virke mer som en straff enn som et hjelpemiddel.

Vi kan heldigvis hjelpe deg og forhåpentligvis minske frustrasjonen du opplever rundt NAV. Vi har rådgivere som er spesialister på NAV-systemet, disse kan hjelpe deg på riktig vei fra start. På den måten kan du unngå mye forvirring og «bomturer» og forhåpentligvis finne frem til en løsning langt raskere.

Vi har samlet en del informasjon om personskade og NAV her.

 

Personskade og erstatning

Hvilke rettigheter du har i etterkant av en personskade varierer fra personskade til personskade. Det kan være vanskelig å navigere i en jungel full av paragrafer og hjemler, men vi kan hjelpe deg med å finne frem. Våre rådgivere er spesialister på blant annet NAV-systemet, og kan peke deg i riktig retning fra start.

I mange tilfeller vil en personskade utløse erstatningsansvar. I disse tilfellene er det svært viktig at du benytter en advokat som er spesialisert på erstatningsrett innen personskade. Det er vanskelig å vite hvilke advokater dette er, men det vet vi. Hjelp til å finne riktig advokat er en av fordelene du får når du melder deg inn i Personskadeforbundet.

Vi har samlet en del nyttig informasjon rundt personskade og erstatning her.

 

Leve med personskade

Det er heldigvis ikke alle med personskade som får livet helt snudd på hodet fordi alvorlighetsgraden er lav. Samtidig er det ofte et liv før og etter skade for deg som har en alvorlig personskade. Og hvordan skal man forholde seg til livet etter skade? Spesielt når den første akutte perioden har roet seg, og du skal venne deg til et nytt liv, nå med personskade.

Mange får usynlige skader etter en ulykke med alvorlig personskade. Usynlige skader kan det være vanskeligere å få «aksept» for, og allmenheten kan ha mindre forståelse av at du har endrede behov som følge av personskade. Mange opplever en form for fatigue og hukommelsesproblemer, begge kan være årsaker til at du ubevisst isolerer deg mer i hjemmet.

Her kan du lese mer om det å leve med skade.

Veien til et nytt liv kan være både lang, kronglete og bratt, og da er det av stor verdi å ha noen å snakke med. Noen som har opplevd det samme, og som har funnet løsninger. Noen som lever et anne