Arbeidsrettigheter

Hvis du som arbeidstaker har fått redusert din arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, legge til rette for at du skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Du skal helst gis mulighet til å fortsette i ditt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endring i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak eller lignende. NAV kan tilby hjelp til å tilrettelegge oppgaver og fysisk miljø på arbeidsplassen. De kan også tilby en funksjonsundersøkelse for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis. Kontakt NAV Lokalt for mer informasjon om tilrettelegging på arbeidsplass.

 

Oppsigelse

Sykmeldte er særlig vernet mot oppsigelse. Du kan ikke sies opp på grunn av sykdom det første året du er sykmeldt. Dersom en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom kan da under særlige forutsetninger være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må i så fall dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert.

I de tilfeller hvor det er uavklart om du som arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, må arbeidsgiver begrunne eventuell oppsigelse med at dette er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift, for eksempel på små arbeidsplasser. Det kan likevel være anledning til å si opp en arbeidstaker mens vedkommende er sykmeldt det første året. Et eksempel kan være nødvendig nedbemanning.

 

Funksjonsassistent

Ordningen med funksjonsassistanse gjelder for personer med sterk fysisk funksjonsnedsettelse. Dette innebærer nødvendig bistand til praktiske oppgaver i arbeidssituasjonen slik at arbeidstakeren skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Denne ordningen skal bidra til at du skal kunne være i ordinært lønnet arbeid. Før du søker dette, må du ha kartlagt mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler. Deretter vurderes behovet for funksjonsassistanse.

Denne ordningen innvilges for ett år av gangen. NAV skal i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker vurdere behov og omfang årlig. Ordningen er ikke rettighetsfestet i Lov om folketrygd, men er avhengig av årlige bevillinger fra Stortinget. Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral for informasjon.

Illustrasjon av mann som håndhilser på kvinne i rullestol, kvinne står ved siden av.

Tilretteleggingsgaranti

Tilretteleggingsgaranti gis for å øke yrkesdeltagelsen for personer med redusert funksjonsevne. Dette kan være nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging, og er utformet som en avtale mellom arbeidstaker, NAV og arbeidsgiver. Garantien kan gis til virksomheter, arbeidssøkere og personer som i dag er i jobb. Den gis skriftlig slik at den også kan brukes i forbindelse med jobbsøking.

Hvordan får du tilretteleggingsgaranti?

  • Arbeidssøker, arbeidstaker eller arbeidsgiver kontakter sitt lokale NAV kontor med spørsmål om en tilretteleggingsgaranti
  • NAV vurderer i samarbeid med bruker hvilke tiltak som er nødvendig for å få eller beholde en jobb
  • NAV forplikter seg til å gjøre vedtak om støtte i form av tilskudd, hjelpemidler eller oppfølging innen en klar frist (se også under sykepenger).
  • Garantien gis skriftlig og kan f. eks brukes i forbindelse med jobbsøking.

Garantien forplikter NAV som helhet. Alle enheter som skal gi service/bistand er forpliktet av garantien, dvs. lokalt NAV-kontor, Arbeidslivssentre og Hjelpemiddelsentralen.

Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)

Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til økte muligheter for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, samt bidra til å forebygge uførepensjonering. Du får ordinær lønn og fast ansettelse i hel – eller deltidsstilling, og arbeidsgiver får tilskudd til lønnen din. Tilskuddets størrelse og varighet vurderes hvert halvår av NAV i samarbeid med virksomheten. Ordningen baseres på aktiv medvirkning fra arbeidstaker og arbeidsgivers side.

 

Tidsubestemt lønnstilskudd kan være aktuelt dersom:

  • du har varig eller vesentlig nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker
  • du har gradert eller full uførepensjon
  • uførepensjon kan bli et alternativ
  • NAV har foretatt en vurdering av din arbeidsevne
  • andre tiltak og virkemidler har vært vurdert

Dette tiltaket kan brukes av personer både i og utenfor arbeidsforhold.

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.