Kognitive funksjoner og svikt

Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap.

En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap.

 • Vi mottar og bearbeider informasjon
 • Vi husker og lærer
 • Organiserer informasjon når vi tenker
 • Bruker språk og kommuniserer
 • Er oppmerksom.  Denne funksjonen påvirker også de tingene som er nevnt over.

Hva skjer når det kognitive svikter?

Personskadeforbundet LTN har erfaring med mennesker som har fått kognitiv svikt etter en ulykke. I de tilfellene har hjernen utviklet seg normalt fram til den får en skade, det som faglitteraturen kaller ervervet hjerneskade. Traumatiske hjerneskader er en betegnelse for at skaden skyldes ytre påvirkning, altså at man har slått eller blitt slått i hodet.

Kognitiv svikt etter hjerneskader kan være en usynlig funksjonshemming. Personen kan se ut som før, og kan kanskje også føre samtaler uten at man merker noe til at vedkommende er funksjonshemmet. Andre får kanskjeafasiog problemer med å utrykke seg. En kognitiv svikt kan være vanskelig å diagnostisere, men kan gi store problemer for den som opplever det. At den ikke er synlig og kanskje ikke lett å oppdage gjør det enda vanskeligere for den som er rammet og de rundt en. For barn kan det være at man ikke oppfatter dette før barnet har kommet til det aktuelle utviklingstrinn. Dette gjør at man ikke kan se de egentlige og kroniske følgevirkningene før barnet er ferdigutviklet.

Kognitive utfall (utfall er følgen av en skade) gjør at det blir vanskelig å bearbeide informasjon, og informasjon er noe vi får kontinuerlig i dagens samfunn. Også inntrykk man får på bussen er en form for informasjon.

At det blir vanskelig å bearbeide informasjon betyr at det blir vanskelig å velge ut hva som er relevant og å filtrere ut det som ikke er viktig. Man kan få vansker med å forstå informasjon man får, med å huske den og med og ”hente” den fram når den er relevant. Det er kort sagt utfordrende å resonnere og bruke informasjon.

Noen kognitive funksjoner er mer avgrenset, det er et spesielt område i hjernen som har den oppgaven, mens andre er avhengig av samspill mellom flere områder i hjernen. Eksempler på områder som krever samspill er hukommelse og oppmerksomhet, og disse funksjonene er derfor også svært utsatt etter hjerneskader.

Mulige symptomer på kognitiv svikt

 • Redusert mental kapasitet og trettbarhet
 • Hukommelsesvansker
 • Vansker med fortolkning av sanseinntrykk
 • Oppmerksomhetsvansker
 • Vansker med regulering av atferd og følelser
 • Redusert tempo
 • Reduserte problemløsningsevner og logiske evner
 • Vansker med å bruke språk, å snakke og si riktige ting i situasjonen.

For tiltak og tilrettelegging ved disse vanskene, se statped.no

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.