En nevropsykolog er en psykolog som har spesialisert seg innen nevropsykologi. Nevropsykologi omhandler forholdet mellom hjerne og atferd, og legger vekt på undersøkelse, rådgiving og behandling.

Nevropsykologisk kartlegging

Omfanget av en nevropsykologisk vurdering vil variere fra sak til sak avhengig av pasientens funksjonsnivå og problemstillinger knyttet til hjerneskaden. Tilbakemelding om resultat av nevropsykologisk vurdering samt råd om tiltak til pasient og evt. pårørende og relevante medarbeidere/behandlere inngår som del av utredningsarbeidet.

De viktigste nevropsykologiske oppgavene er:

  • Nevropsykologisk funksjonsdiagnostikk ved hjerneskader eller mistanke om dette. Her står differenisaldiagnostiske vurderinger også sentralt. Med det menes at man må forsøke å skille mellom hva som er virkninger av en hjerneskade og hva som er psykiske reaksjoner på det å få en skade. Personens funksjon før en skade spiller også inn. Hvordan man bør undersøke en person med nevropsykologiske tester, må vurderes ut fra skaden eller sykdommen. Målet er å kartlegge både svikttegn og bevarte mentale funksjoner som man kan bygge videre på i rehabiliteringen og livet videre.
  • Nevropsykologisk behandling eller kognitiv rehabilitering (innsiktsbearbeiding og realitetsorientering) etter skade, hvor anvendelse og utvikling av kompenserende hjelpemidler eller teknikker er sentralt.
  • Nevropsykologiske vurderinger av mer avgrenset art, for eksempel om personen er kognitivt egnet til å inneha førerkort, som psykologene har spisskompetanse på.
  • Vurdering av yrkes-og attføringspotensiale etter skader og sykdommer.
  • Samarbeid med andre instanser om tilrettelegging av arbeidssituasjon, skoletilbud og dagligliv.
  • Veiledning til kommunehelsetjenesten der det er behov for det.

Henvisning til privatpraktiserende psykologspesialister i nevropsykologi

Som oftest er det nødvendig med en henvisning fra lege hvor bakgrunn, medisinsk(e) diagnose(r), billeddiagnostikk (CT, MR) og vanlige personopplysninger må gis. Nevropsykologer som ikke har driftsavtale vil være dyrere.

Med takk til Solrun Sigurdardottir Psykolog, spes. klinisk nevropsykologi

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.