Mange brikker skal på plass for å kunne komme tilbake til et meningsfylt liv etter en skade. En viktig brikke, og en klar rettighet, er skolegang på ulike nivå. Her kan du lese om rettighetene og mulighetene til følgende grupper:

 • ungdom som etter skade skal i videregående skole eller i høgere utdanning før arbeid
 • voksne som trenger omskolering eller formell utdanning på videregående nivå
 • voksne som etter skade trenger ny høyere utdanning
 • voksne som etter skade trenger grunnskoleopplæring

Hva må klargjøres før man kan planlegge en vei tilbake til arbeid?

Det er viktig å kartlegge de fysiske, kognitive, psykiske og sosiale forutsetningene hos den enkelte. Kan man gå tilbake til tidligere arbeid eller må man finne nye oppgaver? Et eventuelt opplærings- eller omskoleringsbehov må da kartlegges. Noen vil kanskje trenger tilrettelegging på arbeidsplassen pga endrede forutsetninger både fysisk og sosialt.

For å komme tilbake til skole eller for omskolering og videre opplæring må man også kartlegge funksjoner og se på tilpasninger.

PPTs rolle og funksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PPT kan være sammensatt av psykologer, spesialpedagoger, sosionomer, barnevernpedagoger, logopeder, audiopedagoger og synspedagoger.

PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen

Henvisning til PPT trenger ikke å foregå gjennom skole eller voksenopplæringssenter. Foresatte kan på eget initiativ henvise til PPT. Elever/lærlinger kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra foresatte.

Helsestasjon, sykehus, habiliteringstjeneste og barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk og lignende kan henvise direkte til PPT, etter samtykke fra foresatte.

Hva gjør PPT?

 • Utredning. Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov
 • Sakkyndig vurdering. PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.
 • Oppfølging. PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

Statped – en mulig samarbeidspartner

Det statlige pedagogiske støttesystemet – Statped – har et landsdekkende ansvar for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade. De kan ha hatt en sykdom eller skade som gjør at de trenger tilrettelegging og hjelp.

 • Hjernesvulst, hjerneslag, hjernehinnebetennelse, forgiftningsskade
 • Trafikkskade, idrettsskader, fallskader, oksygenmangel, vold/mishandling, krigsskader

Alle som søker et tilbud gjennom Statped må ha rett til opplæring. Alle har rett til å ta en uformell kontakt.

Statped tilbyr:
Strakstilbud i form av informasjon fra rådgivere kort tid etter at skaden har oppstått
Bistand ved utredning av ervervet hjerneskade, enten ved å tolke resultater og foreslå tiltak eller også kan Statped utrede ved behov
Råd og veiledning til personalet hos PP-tjeneste, i skolen, i barnehagen eller i voksenopplæringen for å endre og bedre pedagogisk praksis
Kurs for fagpersoner om ervervet hjerneskade

Uformell rådgivning

Øverby kompetansesenter har et tilbud om uformell rådgivning, som ikke krever søknad og som har en begrensning på tre timer. Henvendelsene kan skje gjennom telefon, e-post eller avtalt besøk ved senteret. Alle våre brukere og samarbeidspartnere kan benytte tjenesten.

Foresatte og bruker kan få informasjon om:

 • Øverby kompetansesenters mandat, rolle og arbeidsoppgaver
 • faglige problemstillinger innenfor det tema foresatt og bruker er opptatt av – uten å stille diagnose eller å gi tilslutning til en bestemt forståelse
 • faglige og forvaltningsmessige ansvarsforhold og veiledning angående saksgang som kan være relevant (jfr. Forvaltningsloven)
 • lovverk, rettigheter og klage-/ankemuligheter
 • “veien videre” og aktuelle hjelpeinstanser
 • Tjenester fra senteret er gratis.

Opplæringsloven (Lov 1998-07-17-61, sist endret 2010-06)

Rettigheter til undervisning er hjemlet i Opplæringsloven. Fra 2002 har voksne gjennom Opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Alle som er over 16 år og som trenger det har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov.

Voksne som ikke har gjort bruk av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år, jf. § 4A–3.

Voksne som ikke har generell studiekompetanse kan søke opptak til høyere utdanning med bakgrunn i realkompetanse. Realkompetanse er erfaringen en har skaffet seg på andre måter enn gjennom utdanning i løpet av livet. Ordningen med å vurdere og verdsette realkompetanse tar på alvor den kompetansen de voksne har opparbeidet seg på andre læringsarenaer enn i det formelle skoleverket.

Voksne i grunnskole, videregående opplæring og høgere utdanning

Hos følgende virksomheter kan du finne nyttig informasjon om hvordan kan komme videre innen opplæring og arbeid:

Vox skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.

Karrieresentre finnes i flere fylker og gir tilbud om karriereveiledning og opplæring innen videregående opplæring for voksne.

www.vigo.no er siden for deg som skal søke videregående opplæring
i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.

Fagskoler finnes i de fleste fylker og tilbyr fagutdanninger som varer i ca. 1 til 2 år.

Lov om voksenopplæring (Lov 2009-06-19-95)

Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

– Loven gjelder godkjenning for statstilskudd for godkjente studieforbund og godkjente nettskoler, og vilkår for slikt tilskudd, jf. kapittel 2 og kapittel 3 i loven.

Kilde: Egil Larsen og Anne Tambs Thorbjørnsen, Øverby kompetansesenter

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.