Dersom du mottar ytelser fra NAV, er det viktig å vite hvilke regler som gjelder for ferie og utenlandsreiser slik at du ikke får overraskende kutt i ytelsen. Hvem dette gjelder avhenger av hva slags støtte du mottar.

Regelverk og rutiner for ferie/fravær varierer med ytelsen, men vi har laget en oversikt over noen av de mest vanlige ytelsene.

 

Kan jeg reise på ferie når jeg mottar:

Sykepenger

Når du er sykmeldt har du en aktivitetsplikt. Det vil si at du skal være i arbeidsrelatert aktivitet hvis du kan. Å være i stand til å reise på ferie, både i Norge og i utlandet, kan bety at funksjonen er god nok til å delta i arbeid til en viss grad. Det er den som sykmelder som vurderer dette. Ved innlandsreiser er det ikke nødvendig å gi beskjed til NAV hvis du reiser bort når du er sykmeldt. Hvis du tar ut lovpålagt ferie, skal dette registreres i sykemeldingens Del D (egenerklæringen). Da stopper NAV sykepengene for denne perioden, og sykepengeåret forlenges tilsvarende.

Ved utenlandsreiser under sykemeldingen kan du søke lokalt NAV-kontor om å få godkjent sykmelding under opphold i utlandet. Grunnen til at du må søke er at hovedregelen for å ha rett til sykepenger, er at du må oppholde deg i Norge. For å få godkjent utenlandsopphold må du sende med en bekreftelse fra sykmelder (lege, fysioterapeut etc) om at utenlandsoppholdet ikke forverrer tilstanden, forlenger arbeidsuførheten eller vanskeliggjør oppfølging fra NAV.

Arbeidsavklaringspenger

Feriefravær ved arbeidsavklaringspenger betyr at du tar fri fra planlagte aktiviteter med NAV, at du ikke er tilgjengelig for NAV i en periode eller at du reiser bort. Du kan likevel ta ferie uten trekk i stønaden, dersom de aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt.

Selv om du har pauser i aktivitetsplanen din, vil ikke dette si at du fritt kan ta ferie. I slike pauser skal du være tilgjengelig for NAV fordi det kan være aktuelt med andre tiltak. Et eksempel er om du har støtte til utdanning gjennom NAV og semesteret er ferdig. I denne perioden kan det være aktuelt med sommerjobb, praksisplass eller annen type oppfølging. Da er det viktig å ta kontakt med lokalt NAV kontor for å høre om de har aktuelle aktiviteter for deg i denne perioden. Har de ikke det, er du å anse som tilgjengelig for NAV. Utenlandsopphold kan vare i maks fire uker og man må søke NAV om dette på forhånd.

Arbeidsavklaringspenger kombinert med deltidsstilling

Hvis du har en deltidsstilling kombinert med arbeidsavklaringspenger, vil du være pålagt å ta ferie fra deltidsstillingen. Spørsmål fire på meldekortet er om du har ferie eller annet fravær som hindrer deg i å gjennomføre planlagt aktivitet. Dette er ikke et spørsmål om ferie fra deltidsjobben din, men handler om aktivitetsplanen. Siden du ikke arbeider i denne perioden, skal du heller ikke føre arbeidede timer på meldekortet. I slike perioder vil du få betalt fulle arbeidsavklaringspenger.

Dagpenger

Når du mottar dagpenger er kriteriet at du skal være reell arbeidssøker. Det er ikke avgjørende hvor du oppholder deg, men at du er tilgjengelig og aktiv i forhold til jobbsøkeraktiviteter. Det stilles ingen krav til at du må være hjemme; du kan være hvor som helst i Norge så lenge du kan være tilgjengelig for arbeid og tiltak på kort varsel. Det er imidlertid et krav om at du må oppholde deg i Norge. Hvis du skal til utlandet må du føre opp ferie i meldekortet, og du vil ikke få utbetalt dagpenger for disse dagene.

Ventelønn

Er du arbeidssøker med ventelønn kan du ta inntil tre uker ferie i løpet av kalenderåret og samtidig få utbetalt ventelønn, også dersom du oppholder deg i utlandet i disse ferieukene. Ønsker du å ta ut mer enn tre uker ferie, vil ikke ventelønn bli utbetalt utover de tre ukene.

Mottagere av ventelønn som skal ta ut ferie, må melde fra til NAV lokalt om dette.

Er du usikker på hvilke regler som gjelder deg? Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Kilder: nav.no og arbeidstilsynet.no

Illustrasjon av person som fotograferer svaner

Syk i ferien

Dersom du blir syk eller arbeidsufør før eller under ferien, kan feriedagene bli utsatt dersom du er helt arbeidsufør (100 %) i minst seks dager. Dette er bestemmelser som er hjemlet i Ferieloven. Du kan derfor kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du har begynt i arbeid igjen. Dersom du blir syk før ferien må dette fremvises senest siste arbeidsdag før ferie.

 

Sykdom i utlandet:

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk Helsetrygdkort gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som landets innbyggere. Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet. Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

Kortet gjelder kun i EØS-området og i Sveits. Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

Reiseforsikring

Dersom noe skulle skje i utlandet, og du har behov for økonomisk hjelp, er det mange som tror at Utenriksdepartementet eller NAV kommer til unnsetning. Dette er feil.

Hvis du havner i økonomisk uføre, er du avhengig av egne forsikringer eller å låne penger fra familie. UD kan bistå med å få kontakt med og gi råd i forbindelse med overføring av penger fra pårørende. De kan også gi råd angående legetjenester, sykehus og juridisk bistand i utlandet, men kostnadene må dekkes selv. For å få økonomisk sosialhjelp fra NAV må du oppholde deg i Norge, og du er med andre ord ikke dekket via NAV i utlandet. Det er derfor viktig at du sørger for å ha en god og dekkende reise- og sykeforsikring.

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.